U IME NARODA

 

Upravni sud, u veću sastavljenom od sudija: ____________________, kao predsednika veća, __________________ i __________________, kao članova veća i ___________________________, kao zapisničara u upravnom sporu po tužbi _____________________ iz ________________ ul. _______________, br. _____ protiv rešenja Ministarstva ____________________ Republike Srbije broj _____ od ___________. godine, po predmetu ___________________, na sednici od ___________. godine doneo je sledeću

 

 

PRESUDU

 

 

Tužba se odbija.

 

OBRAZLOŽENjE

 

Osporenim rešenjem odbijena je tužiočeva žalba na rešenje Ministarstva ____________________ Republike Srbije broj _____ od ___________. godine, kojim je tužiocu naređeno da u određenom roku otkloni određene ___________________ nedostatke poslovnih prostorija u kojima obavlja _________________ delatnost i da prostorije usaglasi odredbama _________________________________ (naziv propisa i gde i kada su objavljeni).

 

Tužilac pobija zakonitost drugostepenog rešenja i u tužbi navodi da je u žalbi isticao _______________________________________________. Predlaže da sud osporeno rešenje poništi.

 

U odgovoru na tužbu tuženi organ predlaže da sud tužbu odbije zbog iznetih razloga u osporenom rešenju.

 

Tužba nije osnovana.

 

Tužiocu je rešenjem Ministarstva ____________________ Republike Srbije broj _____ od __________. Godine, naloženo da u određenom roku otkloni __________________ nedostatke u poslovnim prostorijama u ul. _________________ br. ____ u ________________ u kojima obavlja ____________________ delatnost. Između ostalog, tužiocu je naloženo da ___________________________.

 

S obzirom na citirane odredbe pomenutih propisa kojim se uređuju ______________________________, pravilno je postupio tuženi organ kada je osporenim rešenjem odbio tužiočevu žalbu na navedeno rešenje prvostepenog organa kojim je tužiocu naloženo da poslovne prostorije u kojima obavlja _______________ delatnost uskladi sa propisanim ______________________ uslovima.

 

Navod tužioca u tužbi da se radi o __________________________________________, bez uticaja je na drugačije rešenje ove upravne stvari, jer se prema citiranim propisima ne može dozvoliti tužiocu da __________________________ delatnost obavlja u prostorijama koje ne ispunjavaju propisane ________________________ uslove za obavljanje takve delatnosti.

 

Usled iznetih razloga sud nalazi da osporenim rešenjem nije povređen zakon na štetu tužioca, zbog čega je primenom člana 40. Stav 2. Zakona o upravnim sporovima doneo presudu kao u izreci.

 

Protiv ove presude ne može se izjaviti žalba (član 7. ZUS).

 

 

 

Presuđeno u Upravnom sudu, dana __________. godine.

 

___ broj ________

 

 

Zapisničar

 

Predsednik veća

 

 

 

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.