PRAVILNIK

O SADRŽINI I IZGLEDU OBRASCA ZA PRIJAVU VRSTE I KOLIČINE MINERALNIH ĐUBRIVA, ODNOSNO SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, ODNOSNO DETERDŽENATA SA FOSFATIMA

("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i izgled obrasca za prijavu vrste i količine mineralnih đubriva, odnosno sredstava za zaštitu bilja, odnosno deterdženata sa fosfatima.

Član 2.

Prijava vrste i količine mineralnih đubriva, odnosno sredstava za zaštitu bilja, odnosno deterdženata sa fosfatima data je na Obrascu PZV1 – Godišnji izveštaj o stavljanju na tržište Republike Srbije mineralnih đubriva, odnosno sredstava za zaštitu bilja, odnosno deterdženata sa fosfatima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži: PIB pravnog lica ili preduzetnika, matični broj pravnog lica ili preduzetnika, naziv pravnog lica ili preduzetnika, adresu sedišta (mesto, šifra mesta, poštanski broj, ulica i broj, telefon, adresa elektronske pošte), opštinu, šifru opštine i naziv i šifru pretežne delatnosti, podatke o odgovornom licu (ime i prezime, funkciju, broj telefona), podatke o licu odgovornom za saradnju sa Agencijom za zaštitu životne sredine (ime i prezime, funkciju, broj telefona i adresu elektronske pošte odgovornog lica, Sertifikat – izjavu odgovornog lica datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa propisima Republike Srbije (ime i prezime odgovorne osobe, potpis i datum), Obrazac godišnjeg izveštaja o stavljanju na tržište Republike Srbije deterdženata sa fosfatima (naziv deterdženta, sadržaj fosfata u deterdžentu određen kroz procente i ukupna količina deterdženta stavljena na tržište u kilogramima), Obrazac godišnjeg izveštaja o stavljanju na tržište Republike Srbije azotnih mineralnih đubriva (naziv mineralnog đubriva, sadržaj azota u mineralnom đubrivu kroz procente i ukupna količina mineralnog đubriva stavljena na tržište u kilogramima), Obrazac godišnjeg izveštaja o stavljanju na tržište Republike Srbije hemijskih sredstava za zaštitu bilja (naziv hemijskog sredstva za zaštitu bilja, sadržaj aktivne materije u sredstvu za zaštitu bilja kroz procente i ukupna količina hemijskog sredstva za zaštitu bilja stavljena na tržište u kilogramima) i napomene.

Član 3.

Prijava iz člana 2. ovog pravilnika podnosi se najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu PZV1 iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.