Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE I OSPOSOBLjAVANjA LICA ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA, NAČINU SPROVOĐENjA OBUKE I OSPOSOBLjAVANjA I POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA

PRAVILNIK

O PROGRAMU OBUKE I OSPOSOBLjAVANjA LICA ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA, NAČINU SPROVOĐENjA OBUKE I OSPOSOBLjAVANjA I POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA

("Sl. glasnik RS", br. 74/2015)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se program obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, način sprovođenja obuke i osposobljavanja i način polaganja stručnog ispita za detektiva (u daljem tekstu: stručni ispit).

Član 2.

Obuku i osposobljavanje lica (u daljem tekstu: kandidata) kao i polaganje stručnog ispita sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 3.

Program za obuku i osposobljavanje fizičkih lica za vršenje detektivskih poslova i polaganje stručnog ispita za detektiva (Prilog) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Ministarstvo najmanje dva puta godišnje, u prvoj i u drugoj polovini godine organizuje stručnu obuku kandidata za detektivske poslove.

Termine za održavanje obuke i mesto održavanja obuke Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici ili će ih na drugi način učiniti dostupnim kandidatima.

Član 5.

Prijavu za pohađanje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova kandidat podnosi Ministarstvu preko nadležne policijske uprave po mestu prebivališta.

Uz prijavu za pohađanje obuke kandidat prilaže:

1) uverenje da je državljanin Srbije;

2) dokaz o uplati republičke administrativne takse za prijavu na obuku.

Član 6.

Obuka kandidata sprovodi se putem predavanja i vežbi po utvrđenom programu, a izvodi se teoretski, praktičnim radom i na drugi primeren način i prema planu i mestu koje utvrđuje Ministarstvo.

Stručna obuka sprovodi se na način da čas obuke traje 45 minuta, a broj časova obuke ne sme biti veći od šest časova dnevno.

Časovi mogu biti povezani u dvočas, sa odmorom između dvočasa od najmanje 10 minuta.

Član 7.

Predavači nastave moraju da imaju stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz oblasti bezbednosti, pravnih ili ekonomskih nauka i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima bezbednosti.

Član 8.

Prisutnost kandidata na obuci mora biti 100% ukupnog fonda časova.

U slučaju opravdane sprečenosti kandidata da u određenom terminu prisustvuje nastavnom času, Ministarstvo je dužno da polazniku omogući pohađanje nastavnog časa iz predmetne nastavne jedinice u nekom drugom odgovarajućem terminu.

O završenoj obuci Ministarstvo kandidatu izdaju potvrdu o obučenosti.

Član 9.

Nakon završene obuke kandidat Ministarstvu podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita uz koju prilaže dokaz o uplati republičke administrativne takse za polaganja stručnog ispita za detektiva.

Kandidat koji je u skladu sa Zakonom o detektivskoj delatnosti oslobođen pohađanja obuke, uz prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi sledeću dokumentaciju:

1) uverenje da je državljanin Srbije;

2) dokaz da ima 5 godina radnog iskustva na poslovima propisanim u čl. 6. stav 2. Zakona o detektivskoj delatnosti, ili dokaz da ima 5 godina radnog iskustva na poslovima detektivske delatnosti saglasno čl. 39. stav 2. Zakona o detektivskoj delatnosti;

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse za polaganja stručnog ispita za detektiva.

Član 10.

Nakon završene obuke kandidat polaže stručni ispit pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za detektiva (u daljem tekstu: Komisija).

Član 11.

Komisiju rešenjem obrazuje ministar unutrašnjih poslova.

Rešenjem o obrazovanju Komisije imenuju se predsednik Komisije, zamenik predsednika, sekretar i članovi Komisije.

Radom Komisije rukovodi predsednik, a za vreme njegovog odsustva te poslove vrši zamenik predsednika.

Predsednik i članovi Komisije moraju da ispunjavaju uslove iz člana 7. ovog pravilnika propisane za predavače nastave.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije.

Član 12.

Komisija sprovodi stručni ispit u tročlanom sastavu.

Predsednik komisije utvrđuje sastav Komisije za svaki ispit, odnosno određuje člana Komisije po svakom pojedinačnom predmetu i terminu polaganja stručnog ispita.

Član 13.

Pre početka polaganja stručnog ispita, uvidom u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu, utvrđuje se identitet kandidata i isti se upoznaje sa pravilima kojih se mora pridržavati tokom ispita.

Član 14.

Predsednik Komisije određuje vreme i mesto polaganja stručnog ispita.

Stručni ispit se po pravilu sastoji iz usmene provere znanja kandidata koji izvlači po jedno ispitno pitanje iz tri oblasti.

Kada je to potrebno od kandidata se može tražiti da ispitno pitanje odgovori u pismenoj formi.

Radi utvrđivanja znanja ispitivač kandidatu može postavljati i dodatna pitanja.

Uspeh kandidata ocenjuje se ocenom „položio” ili „nije položio” za svako ispitno pitanje.

Kandidat je položio stručni ispit ako je na svako od tri pitanja dobio ocenu ,,položio”.

O položenom stručnom ispitu Komisija kandidatu izdaje uverenje.

Član 15.

Kandidat koji nije položio jedno ispitno pitanje iz određene oblasti može pristupiti ponovnom polaganju tog ispita po isteku 15 dana od dana kada je prvi put polagao.

Kandidat koji nije položio dva ili tri ispitna pitanja, ili i u drugom pokušaju nije položio popravni ispit, ponovo polaže ceo ispit najranije istekom 30 dana od dana kada kada je završio predhodno polaganje.

Član 16.

Komisija može na pismeni zahtev kandidata odložiti polaganje ispita, odnosno započeto polaganje ili ponovno polaganje ispita, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga najduže 90 dana.

Opravdanim razlogom iz stava 1. ovog člana smatra se: viša sila, smrt u porodici, povreda ili bolest kandidata ili člana uže porodice, ili drugi razlozi na osnovu kojih se u skladu sa okolnostima može opravdati izostanak.

O opravdanosti razloga za odlaganje stručnog ispita odlučuje Komisija. Ako kandidat ne opravda odlaganje stručnog ispita smatraće se da nije položio ispit.

Član 17.

O toku polaganja stručnog ispita, vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose sledeći podaci:

1) sastav Komisije;

2) datum i mesto održavanja ispita;

3) lični podaci o kandidatu;

4) pitanja postavljena kandidatu;

5) odluka Komisije o uspehu kandidata na stručnom ispitu.

Zapisnik potpisuju predsednik i članovi Komisije koji su učestvovali u sprovođenju ispita.

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

PRILOG

Program za obuku i osposobljavanje fizičkih lica za vršenje detektivskih poslova i polaganje stručnog ispita za detektiva

TEORIJA

VEŽBE

UKUPNO

1

OSNOVI I POJAM DETEKTIVSKE DELATNOSTI

4

 

4

 

1.1. Pojam i istorijski razvoj detektivske delatnosti

1.2. Pravni okvir

     

2

PRAVO PRIVATNE BEZBEDNOSTI

2

 

2

 

2.1. O bezbednosti uopšte

2.1.1. Određenje bezbednosti kao sistema, s akcentom na podsistem privatne bezbednosti

2.1.2. Savremeni koncept bezbednosti , sa osvrtom na privatnu bezbednost

     

3

DETEKTIVSKA DELATNOST

13

2

15

 

3.1. Uvodne odredbe

3.2. Detektivska delatnost, pravno lice i samostalni detektiv

3.3. Uslovi za obavljanje detektivskih poslova

3.4. Licenca detektiva

3.5. Detektivska legitimacija

3.6. Poslovne prostorije detektiva

3.7. Ovlašćenja i način vršenja detektivskih poslova

3.8. Ugovor sa korisnikom usluga za obavljanje detektivskih poslova

3.9. Upotreba vatrenog oružja

3.10. Podaci koje državni organi daju detektivu na njegov zahtev

3.11. Ustupanje i davanje na uvid dokumenata i predmeta policiji

3.12. Nadzor, evidencije i zaštita podataka

3.13. Kaznene odredbe

3.14. Detektivska delatnost i primena posebnih dokaznih radnji na osnovu posebnih propisa

3.15. Detektivska delatnost i zaštita podataka o ličnosti

     

4

OSNOVI KRIVIČNOG PRAVA, KRIVIČNOG POSTUPKA, PREKRŠAJI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

8

2

10

 

4.1. Krivično pravo – opšti deo

4.1.1. Osnovne odredbe

4.1.2. Važenje krivičnog zakonodavstava Republike Srbije

4.1.3. Krivično delo (Opšte odredbe o krivičnom delu – komentar svih odredbi; Pokušaj krivičnog dela; Saučesništvo u krivičnom delu; Kažnjavanje podstrekača i pomagača za pokušaj; Posebne odredbe o krivičnim delima učinjenim putem štampe ili drugih sredstvima javnog informisanja)

4.1.4. Kazne (svrha kažnjavanja, vrste kazni i uslovi za njihovo izricanje)

4.1.5. Rehabilitacija, prestanak pravnih posledica osude i davanje podataka iz kaznene evidencije

4.2. Krivično pravo – posebni deo

4.2.1. Krivična dela protiv života i tela

4.2.2. Krivična dela protiv intelektualne svojine

4.2.3. Krivična dela imovine (Krađa – komentar; Utaja – komentar; Prevara; Oduzimanje tuđe stvari - komentar; Uništenje i oštećenje tuđe stvari – komentar; Neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila; Ucena – komentar)

4.2.4. Krivična dela čija inkriminisanost, zbog svoje specifičnosti, mogu biti u suprotnosti sa samom prirodom pojave detektivske delatnosti:

– Krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina – Povreda ravnopravnosti; Protivpravno lišenje slobode – komentar; Prinuda – komentar; Zlostavljanje i mučenje – komentar; Narušavanje nepovredivosti stana – komentar; Neovlašćeno otkrivanje tajne – komentar; Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljki; Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje – komentar; Neovlašćeno fotografisanje – komentar; Neovlašćeno objavljivanje i pokazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka; Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka – komentar i Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva

– Krivična dela protiv pravosuđa – Neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela; Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca – komentar; Davanje lažnog iskaza; Sprečavanje i ometanje dokazivanja; Povreda sudskog postupka ; Neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću

– Krivična dela protiv privrede – Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti i Odavanje poslovne tajne

– Krivična dela protiv državnih organa – Lažno predstavljanje i Samovlašće

4.3. Osnovi krivičnog postupka

4.3.1. Opšti deo – osnovne odredbe (Predmet, Značenje izraza, Pretpostavke nevinosti, Ne bis in idem, Preduzimanje i početak krivičnog gonjenja)

4.3.2. Mesna i stvarna nadležnost

4.3.3. Učesnici u krivičnom postupku (Javni tužilac, privatni tužilac i okrivljeni i branilac)

4.3.4. Krivična prijava (Podnošenje krivične prijave, način podnošenja i upisivanje krivične prijave, postupanje javnog tužioca po krivičnoj prijavi, odlaganje krivičnog gonjenja i odbacivanje krivične prijave)

4.3.5. Optuženje (Podizanje optužnice, sadržaj optužnice i podnošenje optužnice sudu)

4.4. Prekršaji i prekršajni postupak

4.4.1. Pojam prekršaja

4.4.2. Nadležnost za propisivanje prekršaja i vrste prekršaja

4.4.3. Prekršajni postupak, pokretanje i učesnici u postupku

4.4.4. Prekršajne sankcije

     

5

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I TAJNOST PODATAKA

6

 

6

 

5.1. Značenje izraza u zakonu

5.2. Podaci na koje se zakon ne primenjuje

5.3. Uslovi za obradu podataka

5.3.1. Nedozvoljenost obrade

5.3.2. Obrada sa pristankom

5.3.3. Opoziv pristanka

5.3.4. Obrada bez pristanka

5.3.5. Obaveštavanje o obradi

5.3.6. Naročito osetljivi podaci (Pristanak na obradu naročito osetljivih podataka, opoziv pristanka na obradu naročito osetljivih podataka)

5.4. Prava lica i zaštita prava lica

5.5. Obezbeđenje podataka (Obaveza čuvanja tajne, organizacione i tehničke mere)

5.6. Evidencije

5.7. Iznošenje podataka iz Republike Srbije

5.8. Nadzor (Nadležnost, omogućavanje vršenja nadzora, ovlašćenja poverenika u nadzoru)

5.9. Kaznene odredbe

     

6

KRIMINALISTIKA

8

2

10

 

6.1.Kriminalistička tehnika

4

1

5

6.1.1. Utvrđivanje identiteta (Identifikacija putem ličnih podataka, Fotografija kao sredstvo identifikacije i Daktiloskopija kao sredstvo identifikacije)

6.1.2. Tragovi

6.1.3. Uviđaj – kriminalističko - tehnički aspekt

     

6.2.Kriminalistička taktika

4

1

5

6.2.1. Osnovni pojmovi i načela kriminalističke taktike

6.2.2. Pojam, značaj i podela indicija i dokaza

6.2.3. Verzije

6.2.4. Planiranje rada na osnovu indicija i verzija i osnovna pitanja kriminalistike

6.2.5. Razgovor sa osobama različitih karakteristika (Priprema i taktika obavljanja razgovora, Taktika obavljanja razgovora sa oštećenim i žrtvom, Taktika obavljanja razgovora sa ženama, Taktika obavljanja razgovora sa starijim licima)

6.2.6. Realizacija potrage za licima i predmetima – osnovi taktike

     

7

METODIKA PRIKUPLjANjA PODATAKA

7

3

10

 

7.1. Prikupljanje podataka od oštećenog

7.2. Prikupljanje podataka od građana i javnim pogovaranjem

7.3. Prikupljanje podataka putem medija

7.4. Prikupljanje podataka iz evidencija državnih organa

7.5. Prikupljanje podataka praćenjem – osnovi taktike

7.6. Prikupljanje podataka osmatranjem – osnovi taktike

7.7. Neverbalna komunikacija (Komunikacija neverbalnim znakovima, Šest funkcija neverbalne komunikacije, Govor tela u komunikaciji, Ekspresija lica, Pokreti delova tela i držanje tela, Znakovi komunikacije u odnosu na pozicioniranje i subjektivnom odnosu prema prostoru, Razni šumovi i zvukovi –paralingvistički koji prate izgovaranje glasova-reči, Funkcije paralingvističkih znakova)

7.8. Socijalna percepcija (Opažanje osobe, Faktori koji utiču na opažanje, Činioci koji utiču na tačnost opažanja, Stereotipi opažanja, Atribucija, gestovi, stečeni glasovi, Znaci superiornosti, Znaci samouverenosti, Znaci dominacije,Znaci odbrane i defanzivnih pokreta, Znaci laganja-gestovi sa indikatorima iskrenosti i neiskrenosti)

     

8

KRIMINALISTIČKA OPERATIVA

3

 

3

 

8.1. Pojam i sadržaj operativnog rada

8.2. Oblici i sprovođenje kriminalističke operative

8.3. Operativno obaveštenje

8.4. Operativna kontrola i operativna obrada

     

9

OSNOVI OBLIGACIONOG PRAVA

3

 

3

 

9.1. Šteta

9.1.1. Pojam i vrste štete

9.1.2. Odgovornost za štetu

9.1.3. Naknada štete

9.2. Ugovori

9.1.1. Pojam ugovora

9.1.2. Predmet i osnov ugovora

9.1.3. Neispunjenje ugovora

     

10

PROFESIONALNA ETIKA I DETEKTIVSKI POSLOVI

3

 

3

 

10.1. Etika i moral, osnovni principi delovanja detektiva

10.2. Zabrana zloupotrebe informacija

10.3. Zabrana zloupotrebe poverenja stranke i drugih obaveza prema strankama

10.4. Odnos među detektivima, poverljivost i profesionalna tajna

10.5. Osnovna ustavna načela o ljudskim pravima i slobodama

     

11

POLICIJSKI POSLOVI

4

 

4

 

11.1. Pojam i funkcije policije

11.2. Pojam i vrste policijskih poslova

11.3. Detektivska delatnost i delatnost policije

     

12

POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE

3

 

3

 

12.1. Uređenje državne vlasti (Narodna skupština, Predsednik Republike, Vlada)

12.2. Pojam državne uprave, vrste organa i načela državne uprave

12.3. Propisi koje donosi državna uprava

12.4. Javnost rada i odnosi sa građanima

12.5. Slobodni pristup informacijama od javnog značaja komentar

12.6. Organi opštine

     

13

OSNOVI KANCELARIJSKOG POSLOVANjA I JAVNI BELEŽNICI

3

1

4

 

13.1. Značenje osnovnih pojmova

13.2. Primanje, otvaranje i pregledanje pošte

13.3. Vrste evidencija o predmetima

13.4. Omot spisa

13.5. Dostavljanje akata u rad

13.6. Razvođenje akata

13.7. Otpremanje pošte

13.8. Arhiviranje i čuvanje

13.9. Službeni akt u vezi sa kancelarijskim poslovanjem

13.10. Pojam i funkcija notara

13.11. Pravni poslovi koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa

13.12. Drugi pravni poslovi koji mogu imati oblik javnobeležničkog zapisa

     

14

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

2

1

3

 

14.1. Stranka i njeno zastupanje

14.2. Dostavljanje

14.3. Način dostavljanja

14.4. Posredno dostavljanje

14.5. Obavezno lično dostavljanje

14.6. Posebni slučajevi dostavljanja

14.7. Dostavnice

14.8. Greške u dostavljanju

14.9. Rokovi

     

UKUPNO

69

11

80

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.