Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
UREDBA O GRUPACIJI ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE

UREDBA

O GRUPACIJI ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 4/2020)

 

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi i način formiranja, pripadnost, način upravljanja, rada i druga pitanja od značaja za funkcionisanje grupacije Odbrambena industrija Srbije.

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) bazične tehnologije su grupa standardnih, specifičnih i novonastajućih industrijskih tehnologija od značaja za razvoj i primenu odbrambenih tehnologija;

2) indirektno učešće državnog kapitala u osnovnom kapitalu člana Grupacije je učešće državnog kapitala u pravnom licu koje je vlasnik ili suvlasnik tog člana Grupacije;

3) klaster odbrambene industrije je koncentracija proizvođača naoružanja i vojne opreme od kojih bar dva pripadaju grupaciji Odbrambena industrija Srbije, drugih pravnih lica, kooperanata i vršioca usluga međusobno povezanih radi ostvarivanja zajedničkih interesa u zemlji i u regionalnim okvirima;

4) klasterska inicijativa je organizaciona i programska aktivnost usmerena ka povećanju sposobnosti sistema odbrane i izvoznih mogućnosti Republike Srbije;

5) korporativno upravljanje je sistemski uređen odnos između Republike Srbije i pravnih lica iz grupacije Odbrambena industrija Srbije definisan strukturama i procesima za vođenje i kontrolu tih pravnih lica;

6) mapa tehnologija je pregled bazičnih i odbrambenih tehnologija od strateškog interesa za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Mapa tehnologija je sastavni deo strategije razvoja Odbrambene tehnološke i industrijske baze Republike Srbije;

7) mapa puta tehnologija je način za osvajanje bazičnih i odbrambenih tehnologija iz mape tehnologija;

8) Odbrambene tehnologije su grupa tehnologija usko povezanih sa proizvodnjom sistema naoružanja i vojne opreme;

9) odbrambena tehnološka i industrijska baza Republike Srbije je skup subjekata povezanih odbrambenim i/ili bazičnim tehnologijama, koja obuhvata: proizvođače naoružanja i vojne opreme koji pripadaju grupaciji Odbrambena industrija Srbije, specijalizovane vojnotehničke ustanove koje organizaciono pripadaju Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, proizvođače naoružanja i vojne opreme koji ne pripadaju grupaciji Odbrambena industrija Srbije, kooperante proizvođača naoružanja i vojne opreme i vršioce usluga u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme;

10) poslovni odnos je poslovni, profesionalni ili komercijalni odnos proizvođača naoružanja i vojne opreme koji ima elemente trajnosti i zaštite tajnosti podataka;

11) centar tehnološke kompetitivnosti je pravno lice koje poseduje dozvolu za proizvodnju naoružanja i vojne opreme i čija delatnost je pretežno usmerena na razvoj bazičnih tehnologija i proizvodnju proizvoda i koponenti i/ili vršenje usluga za potrebe nosilaca odbrambenih tehnologija.

II. FORMIRANjE GRUPACIJE ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE

Uslovi i način formiranja

Član 3.

Grupacija Odbrambena industrija Srbije (u daljem tekstu: Grupacija) je grupa pravnih lica kojima Republika Srbija upravlja na jedinstven način po osnovu direktnog ili indirektnog većinskog učešća državnog kapitala u osnovnom kapitalu tih pravnih lica.

Grupacija nema status pravnog lica i nije predmet registracije.

Član 4.

Grupacija se formira od proizvođača naoružanja i vojne opreme čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni.

Ukupan udeo državnog ili društvenog kapitala kod proizvođača iz stava 1. ovog člana ne može biti manji od 51%.

Državni kapital iz stava 1. ovog člana, u skladu sa članom 39. stav 3. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme (u daljem tekstu: Zakon) je kapital Republike Srbije, organa i organizacija i javnih preduzeća koje je osnovala Republika Srbija.

Član 5.

Cilj formiranja Grupacije je ostvarivanje strateških interesa Republike Srbije u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme kod onih proizvođača naoružanja i vojne opreme čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni.

III. PRIPADNOST GRUPACIJI ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE

Pripadnost Grupaciji

Član 6.

Grupaciju čine pravna lica koja su nosioci odbrambenih i bazičnih tehnologija i koji imaju status proizvođača naoružanja i vojne opreme (u daljem tekstu: članovi Grupacije).

Status člana Grupacije, u skladu sa Zakonom, stiče ono pravno lice koje:

1) je nosilac odbrambenih i/ili bazičnih tehnologija;

2) ima status proizvođača naoružanja i vojne opreme;

3) u svom osnovnom kapitalu ima direktno ili indirektno većinsko učešće državnog ili društvenog kapitala.

Spisak pravnih lica, nosioca odbrambenih tehnologija i nosioca bazičnih tehnologija, instituta, javnih preduzeća i drugih pravnih lica koja su članovi Grupacije dat je u Prilogu ove uredbe, koji čini njen sastavni deo.

Nosioci bazičnih tehnologija su centri tehnološke kompetitivnosti za bazične tehnologije.

Član 7.

Grupaciji mogu pripadati i drugi proizvođači naoružanja i vojne opreme koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom i kod kojih se utvrdi strateški interes iz člana 5. ove uredbe u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Član 8.

Instituti iz člana 14. stav 2. tačka 4) Zakona koji posluju većinskim državnim kapitalom i koji su organizovani kao društva kapitala u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva mogu pripadati Grupaciji.

Grupaciji mogu pripadati i pravna lica koja su pod kontrolom instituta iz stava 1. ovog člana, ako ispunjavaju uslove propisane Zakonom.

Član 9.

Javna preduzeća iz člana 14. stav 2. tačka 2) Zakona koja posluju većinskim državnim kapitalom mogu pripadati Grupaciji.

Grupaciji mogu pripadati i pravna lica koja su pod kontrolom javnih preduzeća iz stava 1. ovog člana, ako ispunjavaju uslove propisane Zakonom.

Član 10.

Pripadnost Grupaciji ili gubitak statusa člana Grupacije utvrđuje Vlada.

IV. UPRAVLjANjE GRUPACIJOM ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE

Način upravljanja

Član 11.

Vlada obrazuje Savet za odbrambenu industriju (u daljem tekstu: Savet) koji upravlja Grupacijom.

Sastav Saveta

Član 12.

Savet čine predsednik Saveta, četiri potpredsednika Saveta i ostali članovi Saveta.

Ostali članovi Saveta su predsednici nadzornih odbora u pravnim licima koja pripadaju Grupaciji.

Vlada rešenjem imenuje i razrešava članove Saveta, na predlog ministarstva nadležnog za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Predsednik Saveta

Član 13.

Predsednik Saveta vodi i usmerava Savet, stara se o jedinstvu odbrambenog, privrednog, spoljnotrgovinskog i finansijskog delovanja Grupacije, usklađuje rad članova Saveta, predstavlja Savet i saziva i vodi sednice Saveta.

Predsednik Saveta može ostalim članovima Saveta davati uputstva i posebna zaduženja, shodno programu i politici Vlade u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme.

Potpredsednici Saveta

Član 14.

Potpredsednici Saveta su predstavnici organizacionih jedinica ministarstava nadležnih za sledeće oblasti: odbrambene tehnologije, stečaj i privatizacija, uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme i robe dvostruke namene i finansijska podrška proizvodnji naoružanja i vojne opreme.

Potpredsednik Saveta usmerava i usklađuje rad članova Saveta u oblasti iz svoje nadležnosti.

Sednice i način rada Saveta

Član 15.

Predsednik Saveta saziva sednice Saveta dva puta godišnje:

1) do 31. marta, a nakon usvajanja planova poslovanja za tekuću godinu;

2) do 31. avgusta, a nakon usvajanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu.

Izuzetno, predsednik Saveta može sazvati sednicu Saveta i češće, ako za tim postoji potreba.

Sednicama Saveta predsedava predsednik Saveta ili lice koje on ovlasti.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja sekretar Saveta koji je član nadzornog odbora ili predstavnik državnog kapitala u skupštini člana Grupacije i koga imenuje Savet na predlog članova Saveta.

Sednicama Saveta, po pozivu, može da prisustvuje generalni direktor, članovi nadzornog odbora kao i druga lica iz člana Grupacije, bez prava glasa.

Savet donosi Poslovnik o radu kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa ovom uredbom.

Član 16.

Savet u saradnji sa Ministarstvom razmatra pitanja od značaja za Grupaciju kao što su:

1) strateški interes Grupacije i donošenje strateških odluka;

2) usklađivanje poslovanja članova Grupacije sa programima razvoja propisanim Zakonom;

3) razvoj i unapređenje tehnologija iz mapa tehnologija;

4) definisanje i usvajanje mape puta tehnologija;

5) usklađivanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva članova Grupacije;

6) korporativno upravljanje i poslovni odnos članova Grupacije;

7) ulaganje u tehnološki razvoj kao i strano i domaće ulaganje u članove Grupacije;

8) povezivanje članova Grupacije i drugih pravnih lica iz odbrambene tehnološke i industrijske baze Republike Srbije;

9) način upravljanja i nadzora nad članovima Grupacije;

10) stručno usavršavanje lica u upravljačkim strukturama članova Grupacije;

11) druga pitanja od značaja za Grupaciju.

Savet na sednicama donosi odluke, smernice, instrukcije, predloge strateških dokumenata i druga akta koja su članovi Grupacije dužni da izvrše ili implementiraju.

Svi akti Saveta donose se većinom glasova prisutnih članova.

Poslovni odnos članova Grupacije

Član 17.

Strateški interes Republike Srbije ima prioritet u ostvarivanju poslovnog odnosa i povezivanju članova Grupacije.

Savet u saradnji sa Ministarstvom sprovodi aktivnosti na usmeravanju i jačanju poslovnog odnosa i povezivanju članova Grupacije.

Član 18.

Članovi Grupacije mogu se povezati međusobno ili sa drugim domaćim ili stranim pravnim licima u klastere u različitim oblastima proizvodnje naoružanja i vojne opreme radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Član 19.

Klasterska inicijativa je početni akt za povezivanje proizvođača naoružanja i vojne opreme iz člana 18. ove uredbe.

Savet pokreće klastersku inicijativu iz stava 1. ovog člana samostalno ili na predlog člana Grupacije kojom utvrđuje odnose između članica klastera.

Finansiranje ulaganja u tehnološki razvoj članova Grupacije

Član 20.

Finansiranje ulaganja u tehnološki razvoj članova Grupacije, u skladu sa programima razvoja iz člana 41. Zakona, obavlja se preko Srpske banke a.d. Beograd, pravnog lica koja vrši usluge od značaja za odbranu Republike Srbije iz oblasti finansijske delatnosti.

V. ORGANI UPRAVLjANjA ČLANOVA GRUPACIJE ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE

Skupština člana Grupacije

Član 21.

Skupštinu člana Grupacije čini jedan predstavnik državnog kapitala i ostali vlasnici kapitala.

Kod člana Grupacije koji ima društveni kapital skupštinu člana Grupacije čini i zastupnik društvenog kapitala dok se ne reši pitanje društvenog kapitala.

U slučaju iz stava 2. ovog člana skupštinu člana Grupacije čine jedan predstavnik državnog kapitala, ostali vlasnici kapitala i jedan zastupnik društvenog kapitala.

Član 22.

Predstavnik državnog kapitala zastupa interese Republike Srbije.

Predstavnik državnog kapitala imenuje se i razrešava odlukom ministra nadležnog za poslove odbrane.

Mandat predstavnika državnog kapitala i njegovo razrešenje konstatuje skupština člana Grupacije svojom odlukom.

Mandat predstavnika državnog kapitala traje najduže četiri godine.

Predstavnik državnog kapitala zastupa interese i drugih organa, organizacija i pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija.

Predstavnik državnog kapitala u skupštini člana Grupacije postupa po uputstvima i smernicama Saveta i Ministarstva.

Nadzorni odbor člana Grupacije

Član 23.

Nadzorni odbor člana Grupacije ima tri člana iz redova zaposlenih u Ministarstvu i Vojsci Srbije.

Član 24.

U slučaju kada zavisno društvo člana Grupacije pripada Grupaciji, nadzorni odbor tog zavisnog društva ima jednog člana iz redova zaposlenih u Ministarstvu i Vojsci Srbije i dva člana iz redova zaposlenih u matičnom društvu članu Grupacije.

U slučaju zavisnog društva iz člana 40. stav 2. Zakona nadzorni odbor tog zavisnog društva ima jednog člana iz redova zaposlenih u Ministarstvu i Vojsci Srbije, jednog člana iz redova zaposlenih u matičnom društvu i jednog člana po odluci stranog ulagača.

U slučaju zavisnog društva koje pripada Grupaciji, a čije matično društvo ne pripada Grupaciji, nadzorni odbor tog zavisnog društva ima jednog člana iz redova zaposlenih u Ministarstvu i Vojsci Srbije i dva člana iz redova zaposlenih u matičnom društvu.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Objašnjenja u vezi sa primenom ove uredbe daje organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za odbrambene tehnologije.

Član 26.

Grupacija počinje sa radom u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 27.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

 

Prilog

 

Članovi Grupacije

 

Pravna lica, nosioci odbrambenih tehnologija koji su članovi Grupacije su:

 

1) Kompanija „Prva iskra – namenska proizvodnja” a.d. Barič;

 

2) Preduzeće „Milan Blagojević – Namenska” a.d. Lučani;

 

3) „Prvi partizan” a.d. Užice;

 

4) „Zastava oružje” a.d. Kragujevac;

 

5) Kompanija „Sloboda” a.d. Čačak;

 

6) Holding korporacija „Krušik” a.d. Valjevo;

 

7) „Prva petoletka namenska” a.d. Trstenik;

 

8) „Teleoptik žiroskopi” d.o.o. Zemun;

 

9) „Zastava Tervo” d.o.o. Kragujevac;

 

10) „FAP Korporacija” a.d. Priboj;

 

11) „Utva avio industrija” d.o.o. Pančevo;

 

12) „Borbeni složeni sistemi” d.o.o. Beograd;

 

13) „Belom” d.o.o. Beograd.

 

Pravna lica, nosioci bazičnih tehnologija koji su članovi Grupacije su:

 

1) „PPT TMO” a.d. Trstenik;

 

2) „Zastava Kovačnica” a.d. Kragujevac;

 

3) „Kovački centar” d.o.o. Valjevo;

 

4) „Corun Holding” d.o.o. Užice.

 

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.