Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU

UREDBA

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Program obuhvata podsticaje, mere i aktivnosti, visinu sredstava za podsticaj sprovođenja mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za njihovu raspodelu i kriterijume za učešće jedinica lokalne samouprave u programu podsticaja.

Podsticaji iz stava 1. ovog člana sastoji se od finansiranja planova koje utvrde nadležni organi jedinice lokalne samouprave iz budžeta Republike Srbije, pod uslovima propisanim zakonom i u cilju realizacije programa od posebnog značaja za oblast upravljanja migracijama u jedinici lokalne samouprave.

Mere iz stava 1. ovog člana predstavljaju skup aktivnosti koje jedinica lokalne samouprave sprovodi radi realizacije utvrđenog plana.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

PROGRAM
PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU

I. PODSTICAJI, MERE I AKTIVNOSTI

Program obuhvata podsticaje, mere i aktivnosti neophodne za realizaciju utvrđenih planova, visinu sredstava za podsticaj sprovođenja mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za njihovu raspodelu i kriterijume za učešće jedinica lokalne samouprave u Programu.

Program se utvrđuje za 2020. godinu.

Podsticaji se obezbeđuju za sledeće mere i aktivnosti:

1) Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica i interno interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, koja borave u neadekvatnom privatnom smeštaju, u kolektivnim centrima, u neformalnim kolektivnim centrima i koja su u postupku iseljenja iz stambene jedinice u javnoj svojini Republike Srbije čiji je korisnik Komesarijat za izbeglice i migracije, a koji se sprovodi radi zaštite i ostvarenja javnog interesa, zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite imovine (u daljem tekstu: korisnici), kroz:

(1) nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti u iznosu do 200.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika;

(2) dodelu pomoći u građevinskom materijalu za poboljšanje uslova stanovanja, namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta u iznosu do 550.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika;

(3) dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu odnosno opremi (mali grant) za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosu do 200.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika;

(4) dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu do 1.300.000,00 dinara i pomoći u građevinskom i drugom materijalu odnosno za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu do 200.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika;

(5) dodelu pomoći pri pribavljanju i izgradnji montažnih kuća, za porodična domaćinstva korisnika.

2) Reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, i to za sledeće aktivnosti:

(1) nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti u iznosu do 200.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

(2) obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz:

– dodelu pomoći u građevinskom materijalu za poboljšanje uslova stanovanja namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta u iznosu do 550.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

– dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu do 1.300.000,00 dinara i pomoći u građevinskom i drugom materijalu odnosno opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu do 200.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

– dodelu pomoći pri pribavljanju i izgradnji montažnih kuća, za porodična domaćinstva povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

(3) razvijanje i unapređenje usluga u jedinici lokalne samouprave usmerenih na reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, kroz:

– olakšavanje pristupa obrazovnom sistemu, u skladu sa zakonom (sprovođenje programa za učenje srpskog jezika, pred polazak u školu i u prelaznom periodu, razvoj pristupačnosti usluga u oblasti zapošljavanja – prilikom prijavljivanja na evidenciju nezaposlenih, realizacija mera aktivne politike zapošljavanja, naročito dodatnog obrazovanja i obuka, uključivanja u programe zapošljavanja i dr.);

– razvijanje usluga u oblasti socijalne sigurnosti, u skladu sa zakonom (olakšavanje uključivanja u sistem socijalne i zdravstvene zaštite, programi razvoja pristupačnosti postojećih usluga i informisanje pružalaca usluga i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji o mogućnostima i načinima ostvarivanja socijalne i zdravstvene zaštite i dr.).

3) Promovisanje i jačanje tolerancije prema migrantima u jedinicama lokalne samouprave u kojima su smešteni, i to za povećanje tolerancije, otklanjanje predrasuda i razvoj komunikacije i dijaloga, kroz:

(1) dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj sredini (opremanje dečijih i sportskih igrališta, pribavljanje školskog pribora i opreme, opremanje prostora i stvaranje adekvatnih uslova za pružanje edukativnih, sportskih i zdravstvenih usluga i dr.);

(2) dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za rad edukativnih, sportskih, kulturno-umetničkih radionica i drugih sličnih aktivnosti u koje će biti uključeni i migranti.

4) Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za rešavanje problema migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji, i to za aktivnosti na unapređenju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za planiranje u oblasti upravljanja migracijama, kroz:

(1) organizovanje i realizaciju programa (radionica, okruglih stolova i drugih sličnih skupova) za identifikovanje potreba, razmenu iskustava i analizu problema i njihovih mogućih rešenja;

(2) unapređenje informisanosti pružalaca usluga i javnosti o potrebama i problemima migranata;

(3) unapređenje informisanosti migranata o njihovim pravima, načinima njihovog ostvarivanja i zaštite, kao i o vidovima dostupne pomoći;

(4) osnivanje i unapređenje rada info punktova i centara za podršku;

(5) izradu i distribuiranje publikacija, kao i organizovanje informativne kampanje usmerene ka podizanju svesti o položaju, potrebama i problemima migranata;

(6) istraživanja od značaja za utvrđivanje stanja u oblasti prava i potreba migranata.

5) Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave na čijim teritorijama postoji povećan broj migranata, dodelom sredstava za aktivnosti na unapređenju kapaciteta jedinica lokalne samouprave, i to za urgentno rešavanje elementarnih uslova života i otklanjanje posledica nastalih usled povećanja broja migranata koji se grupišu na teritorijama ovih jedinica lokalne samouprave (upravljanje otpadom, saniranje i odvoženje đubreta, obezbeđenje usluga vodosnabdevanja i kanalizacije, usluga higijenskog i sanitarnog održavanja objekata i drugih usluga namenjenih stvaranju uslova za normalno funkcionisanje objekata za smeštaj migranata, kao i druge slične aktivnosti).

II. RASPODELA SREDSTAVA PO PROGRAMU PODSTICAJA, MERA I AKTIVNOSTI

Sredstva za realizaciju Programa obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19), razdeo 48, funkcija 070, izvor 01, ekonomska klasifikacija 463, Program 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0013 Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, u maksimalnom iznosu do 350.000.000,00 dinara i koristiće se za:

1) Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica i interno interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, u maksimalnom iznosu do 290.000.000,00 dinara;

2) Reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, u maksimalnom iznosu do 20.000.000,00 dinara;

3) Jačanje tolerancije prema migrantima u Republici Srbiji, u maksimalnom iznosu do 5.000.000,00 dinara;

4) Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za rešavanje problema migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji, u maksimalnom iznosu do 2.000.000,00 dinara;

5) Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave na čijim teritorijama postoji povećan broj migranata, za urgentno rešavanje elementarnih uslova života i otklanjanje posledica nastalih usled povećanja broja migranata koji se grupišu na teritorijama ovih jedinica lokalne samouprave, u maksimalnom iznosu do 33.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena u skladu sa ovim programom dodeljuju se u smislu propisa koji uređuju razvijenost i stepen razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, i to, u skladu sa ovom uredbom, za nedovoljno razvijene i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave − maksimalno u visini od 95% od ukupnog iznosa traženih sredstava, a za ostale jedinice lokalne samouprave − maksimalno u visini od 90% od ukupnog iznosa traženih sredstava.

Jedinice lokalne samouprave koje se nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koje nemaju sopstvenih prihoda i jedinice lokalne samouprave iz stava 1. tačka 5) ovog dela Programa, oslobođene su obaveze učešća sopstvenim sredstvima u realizaciji podsticaja, mera, odnosno aktivnosti, predviđenih ovom uredbom.

Raspodela sredstava za podsticaj aktivnosti iz stava 3. tačka 1) dela I. ovog programa jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, sprovodi se u saradnji sa službom nadležnom za obavljanje poslova u vezi sa pitanjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija.

III. KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ SPROVOĐENjA MERA I AKTIVNOSTI

Raspodela sredstava za sprovođenje mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave vrši se na osnovu bodova utvrđenih u skladu sa sledećim kriterijumima:

1) neophodnost mere, odnosno aktivnosti u jedinici lokalne samouprave – 20 bodova;

2) da li su predviđene aktivnosti jasno formulisane, izvodljive i dobro isplanirane – 20 bodova;

3) dostupnost krajnjim korisnicima u jedinici lokalne samouprave – 20 bodova;

4) broj potencijalnih krajnjih korisnika u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;

5) održivost mere, odnosno aktivnosti u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;

6) prethodno iskustvo jedinice lokalne samouprave u pogledu realizacije mera, odnosno aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama – 10 bodova;

7) mogućnost jedinice lokalne samouprave u pogledu realizacije mera, odnosno aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji jedinica lokalne samouprave može ostvariti prema navedenim kriterijumima je 100 bodova.

Minimalan broj bodova koji je neophodan kako bi se jedinica lokalne samouprave kvalifikovala za dodelu sredstava za sprovođenje navedenih mera i aktivnosti je 60 bodova.

IV. KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PROGRAMU

Jedinica lokalne samouprave učestvuje u konkretnom podsticaju, meri, odnosno aktivnosti, ukoliko ispunjava sledeće kriterijume:

1) da je obrazovan Savet za migracije;

2) da je usvojen plan aktivnosti u kojem je navedena mera u oblasti upravljanja migracijama;

3) da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju mere, odnosno aktivnosti;

4) da je dostavila dokaze o namenskom utrošku sredstava koja su joj dodeljivana kroz ranije slične programe i projekte, zaključno sa junom 2018. godine;

5) da je za bazu trajnih rešenja Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavila podatke o izabranim korisnicima, po ugovorima zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i odnosne jedinice lokalne samouprave, zaključno sa junom 2018. godine;

6) da je spremna da učestvuje u iznosu od najmanje 5%, odnosno 10% od vrednosti podsticaja, mere, odnosno aktivnosti, za koje se prijavljuje.

U slučajevima sprovođenja mera i aktivnosti iz stava 3. tačka 3) dela I. Programa, kriterijum iz stava 1. tačka 6) ovog dela Programa se ne primenjuje.

U slučajevima sprovođenja mera i aktivnosti iz stava 3. tač. 3) i 4) dela I. Programa, kriterijum iz stava 1. tačka 2) ovog dela Programa se ne primenjuje.

U slučajevima sprovođenja mera i aktivnosti iz dela I. Programa u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koje nemaju sopstvenih prihoda, kriterijum iz stava 1. tačka 6) ovog dela Programa se ne primenjuje.

Izbor jedinica lokalne samouprave koje će učestvovati u Programu, odnosno konkretnoj meri ili aktivnosti, vrši se na osnovu raspisanog javnog poziva.

U slučajevima sprovođenja mera i aktivnosti iz stava 3. tačka 5) dela I. Programa, kriterijumi iz stava 1. ovog dela Programa se ne primenjuju. Sredstva se dodeljuju onim jedinicama lokalne samouprave kod kojih postoji potreba za urgentnim rešavanjem uslova života i otklanjanjem posledica nastalih usled povećanja broja migranata na njihovim teritorijama (upravljanje otpadom, saniranje i odvoženje đubreta, obezbeđenje usluga vodosnabdevanja i kanalizacije, usluga higijenskog i sanitarnog održavanja objekata i drugih usluga namenjenih stvaranju uslova za normalno funkcionisanje objekata za smeštaj migranata, kao i druge slične aktivnosti). O visini sredstava koja se prenose svakoj jedinici lokalne samouprave za sprovođenje mera i aktivnosti iz stava 3. tačka 5) dela I. Programa, Komesarijat za izbeglice i migracije upoznaje Radnu grupu za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova Vlade.

O namenskom utrošku sredstava dodeljenih za konkretnu meru, odnosno aktivnost, jedinica lokalne samouprave dostavlja Komesarijatu za izbeglice i migracije, u propisanom roku, izveštaj i dokumentaciju o korišćenju i utrošku dodeljenih sredstava.

Sprovođenje mera i aktivnosti iz dela I. Programa u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, Komesarijat za izbeglice i migracije može vršiti u saradnji sa Fondom za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, osnovanim Odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, broj 19/06), raspisivanjem zajedničkog javnog poziva za izbor jedinica lokalne samouprave koje će učestvovati u konkretnom podsticaju, meri, odnosno aktivnosti.

U cilju realizacije mera i aktivnosti predviđenih ovim programom, svi naručioci prilikom nabavke dobara, usluga i radova postupaće u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.