UREDBA

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2021. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

 

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2021. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

PROGRAM ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2021. GODINU

I PREDMET PROGRAMA

Programom za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva (u daljem tekstu: Program), utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava namenjenih za projekte za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji u 2021. godini.

Sredstva namenjena za realizaciju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 149/20) u okviru Razdela 3 - Vlada, Glava 3.7 - Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj; Program 2102 - Podrška radu Vlade, Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi; Projekat 4011 - Promocija i popularizacija inovacija i inovacionog preduzetništva u ukupnom iznosu od 70.000.000 dinara, i to na Ekonomskoj klasifikaciji 423 - Usluge po ugovorima u iznosu od 35.000.000 dinara i na Ekonomskoj klasifikaciji 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 35.000.000 dinara.

Ovim programom se utvrđuju: ciljevi, korisnici i namena sredstava, uslovi za dobijanje sredstava, finansijski okvir, neophodna dokumentacija, način objavljivanja konkursa i izbor prijava, način prijavljivanja, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije aktivnosti.

Program sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Kabinet ministra).

Sredstva su opredeljena za sledeće mere:

 1. Maksimalan iznos od 23.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou;
 2. Maksimalan iznos od 20.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, na nacionalnom i lokalnom nivou;
 3. Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji;
 4. Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji;
 5. Maksimalan iznos od 10.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva u široj populaciji;
 6. Maksimalan iznos od 5.000.000 dinara po odobrenom projektu namenjen je za sprovođenje projekata čiji je cilj digitalizacija uživanja kulturnog, umetničkog i duhovnog nasleđa Srbije i srpskog naroda.

Opredeljena sredstva za realizaciju Programa dodeljuju se u skladu sa pravilima državne pomoći male vrednosti.

II CILJEVI PROGRAMA

Mereno prema globalnom indeksu inovativnosti, vodeće države u svetu, kao što su Švajcarska, Finska, Izrael, već decenijama unazad sprovode sistemske mere za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva.

Polazeći od njihovih iskustava, Republika Srbija je, pored direktnih podsticaja usmerenih za podršku razvoju inovacija, ovim programom opredelila sredstva i za promociju inovacija i inovacionog preduzetništva.

Opšti cilj ovog programa je informisanje javnosti, univerzitetske, akademske, naučno-istraživačke i poslovne zajednice, a pre svega mladih, o sistemskim merama koje sprovodi Vlada u cilju razvoja tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionog ekosistema, inovacionog preduzetništva i inovacione infrastrukture.

Krajnji cilj ovog programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Republici Srbiji, rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.

Realizacijom ovog programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije.

Naglasak je na jačanju lokalnih i regionalnih inicijativa koje treba da pruže što neposrednije rezultate i doprinesu rastu ekonomske uspešnosti, otvaranju novih radnih mesta i zadržavanju mladih u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi Programa su:

 1. Uspostavljanje opšteg komunikacionog okvira koji će doprineti promociji i boljem razumevanju dvojnog karaktera i uloge inovacija kao ekonomske i naučne kategorije;
 2. Podsticanje preduzetničke inicijative kod građana Republike Srbije da pokrenu svoje inovacione startap kompanije uz oslonac i podršku Vlade;
 3. Afirmacija preduzetničke kulture i izgradnja održivog ambijenta za prevođenje ideja u inovacije i njihovu komercijalizaciju na tržištu;
 4. Informisanje građana Republike Srbije o sistemskim merama Vlade za podršku izgradnji i jačanju inovacionog ekosistema;
 5. Jačanje inovacionih kapaciteta preduzeća na teritoriji Republike Srbije kroz promociju i popularizaciju inovacija i saradnje naučno-istraživačkih organizacija i privrede;
 6. Omogućavanje dostupnijeg pristupa znanju i afirmaciji istorijskog nasleđa Republike Srbije i srpskog naroda putem digitalizacije sadržaja i predstavljanja materijalne i nematerijalne kulture i umetnosti.

III KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 - usluge po ugovorima ima organizacija koja konkuriše samostalno, dok pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 - transferi ostalim nivoima vlasti ima organizacija koja konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koja:

1) ispunjava uslove propisane ovim programom,

2) poseduje iskustvo u predmetnoj oblasti, kao i neophodne tehničke i kadrovske kapacitete kojima može da obezbedi uspešnu realizaciju mere za koju konkuriše.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava nemaju organizacije i jedinice lokalne samouprave koje nisu opravdale sredstva dobijena na osnovu Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva realizovanog u 2020. godini.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu na javni konkurs, s izuzetkom jedinice lokalne samouprave koja može podneti više prijava kada konkuriše sa različitim organizacijama.

Podnetom prijavom može se konkurisati za sredstva za realizaciju samo jedne mere predviđene Programom.

Prijava na konkurs ne može biti zajednički podneta od strane više organizacija ili više jedinica lokalne samouprave.

Gradska opština, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/06 - dr. zakon i 47/08), nije jedinica lokalne samouprave već opština u okviru jedinice lokalne samouprave, odnosno grada i ne može da bude korisnik bespovratnih sredstava u okviru Programa.

IV NAMENA SREDSTAVA

Sredstva namenjena za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva koriste se za sledeće namene:

 1. Izradu i sprovođenje kampanje za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u sredstvima javnog informisanja na lokalnom i nacionalnom nivou (izrada kreativnih rešenja, produkcija TV emisija, promotivne kampanje u elektronskim i štampanim medijima i sl.);
 2. Organizaciju manifestacija sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji (organizacija konferencija, okruglih stolova, radionica, predavanja i sl.);
 3. Izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji;
 4. Izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji (sprovođenje terenskih i telefonskih istraživanja, fokus grupa i sl.);
 5. Izradu multimedijalnih i štampanih publikacija kojima se promovišu inovacije i inovaciono preduzetništvo (izrada plakata, brošura, letaka, video materijala i sl.);
 6. Osmišljavanje i sprovođenje projekata čiji je cilj digitalizacija uživanja kulturnog, umetničkog i duhovnog nasleđa Srbije i srpskog naroda (izrada platformi za virtualizaciju istorijskih događaja i objekata, digitalizacija kulturne, umetničke i naučne baštine i njeno približavanje mladim generacijama koji su aktivni korisnici tehnologija i sl.).

V USLOVI ZA DOBIJANJE SREDSTAVA

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 - usluge po ugovorima ima organizacija koja konkuriše samostalno, dok pravo na korišćenje bespovratnih sredstava opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 463 - transferi ostalim nivoima vlasti ima organizacija koja konkuriše zajedno sa jedinicom lokalne samouprave koja ima više od 150.000 stanovnika, a koja ispunjava sledeće uslove:

1) da je podnela popunjen prijavni formular (Obrazac prijave br. I za organizaciju koja konkuriše samostalno i Obrazac prijave br. II za organizaciju koja konkuriše sa jedinicom lokalne samouprave) sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa ovim programom i objavljenim javnim konkursom,

2) da je registrovana u Agenciji za privredne registre,

3) da je izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa,

4) da je izmirila sve obaveze po osnovu lokalnih dažbina,

5) da joj u roku od jedne godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

6) da joj račun nije u blokadi u periodu od 1. januara 2021. godine (kao ni da račun jedinice lokalne samouprave nije u blokadi u periodu od 1. januara 2021. godine ukoliko organizacija konkuriše sa jedinicom lokalne samouprave),

7) da nad njom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

8) da svojim iskustvom u predmetnoj oblasti, kao i neophodnim tehničkim i kadrovskim kapacitetima može da obezbedi uspešnu realizaciju mere za koju konkuriše,

9) da je izrađen detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,

10) da je izrađen detaljan budžet projekta.

VI FINANSIJSKI OKVIR

Bespovratna sredstva se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava. Troškovi uključuju porez na dodatu vrednost.

Sredstva će biti preneta, po odobrenju projekta, odnosno donošenja Odluke ministra o dodeli sredstava, organizaciji koja konkuriše samostalno, odnosno jedinici lokalne samouprave koja konkuriše zajedno sa organizacijom za realizaciju mere predviđene Programom, a na osnovu Rešenja ministra o rasporedu sredstava za realizaciju konkretnog projekta.

Korisnici sredstava u obavezi su da namenski transfer dobijen po ovom programu koriste tačno u određenu svrhu za koju je transfer dodeljen, a u skladu sa zaključenim ugovorom.

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora, a plaćanja izvršena do 31. decembra 2021. godine, dok se pravdanje utrošenih sredstava mora izvršiti najkasnije do 15. februara 2022. godine. Neutrošena sredstva vraćaju se u budžet Republike Srbije.

Za projekte koje realizuje organizacija koja je konkurisala sa jedinicom lokalne samouprave, jedinica lokalne samouprave će izvršiti plaćanja organizaciji na osnovu ispostavljenih mesečnih faktura, izveštaja i/ili drugih finansijskih dokumenata za sprovedene aktivnosti, a koje su u skladu sa odobrenim planom realizacije projekta koji je sastavni deo ugovora. Izuzetno, na osnovu opravdanog zahteva organizacije, jedinica lokalne samouprave može sredstva namenjena za realizaciju odobrenog projekta preneti organizaciji jednokratnom isplatom sredstava za realizaciju mere, a uz dostavljanje jedinici lokalne samouprave sredstva obezbeđenja - menice i meničnog ovlašćenja, evidentiranog u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.

Odobreni iznos sredstava po ovom programu, a za realizaciju konkretnog projekta, smatra se konačnim odobrenim iznosom za planiranu namenu u 2021. godini. Kabinet ministra ne preuzima obavezu finansiranja dodatnih troškova. Ukoliko nastanu dodatni troškovi u vezi sa realizacijom projekta, potrebna dodatna sredstva mora obezbediti korisnik sredstava iz sopstvenih prihoda ili iz drugih izvora finansiranja (donacije itd.).

Sredstva se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske troškove, indirektne i administrativne troškove, tekuće troškove, kreditiranje trećih lica, prikupljanje dokumenata za prijavu na konkurs i druge aktivnosti koje nisu u skladu sa namenom sredstava.

VII NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Radi ostvarivanja prava na korišćenje bespovratnih sredstava namenjenih za realizaciju mere utvrđene Programom, a opredeljenih na Ekonomskoj klasifikaciji 423 - usluge po ugovorima i Ekonomskoj klasifikaciji 463 - transferi ostalim nivoima vlasti, organizacija koja konkuriše samostalno ili sa jedinicom lokalne samouprave u obavezi je da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenog predstavnika organizacije - Obrazac prijave br. I za organizaciju koja konkuriše samostalno, odnosno pravilno popunjen prijavni formular potpisan od strane ovlašćenog predstavnika organizacije i ovlašćenog predstavnika jedinice lokalne samouprave - Obrazac prijave br. II za organizaciju koja konkuriše sa jedinicom lokalne samouprave,

2) original ili overena fotokopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je organizacija izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog konkursa,

3) original ili overena fotokopija potvrde nadležnog organa lokalne samouprave da je organizacija izmirila sve obaveze prema lokalnoj samoupravi zaključno sa datumom objavljivanja javnog konkursa,

4) izjavu o de minimis državnoj pomoći koja je organizaciji dodeljena u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine,

5) overen i potpisan dokaz da je u prethodnom periodu organizacija realizovala aktivnosti koje su u skladu sa merom za koju konkurišu (izveštaji o prethodno realizovanim aktivnostima, kao i pisma preporuke, recenzije i dr. za neke od tih aktivnosti),

6) potpisanu izjavu ovlašćenog predstavnika organizacije da poseduju neophodne tehničke i kadrovske kapacitete potrebne za uspešnu realizaciju mere, a koja sadrži podatak o datumu osnivanja organizacije, podatak o ukupnom broju zaposlenih i angažovanih lica, listu stručnih referenci organizacije, kao i podatak o tehničkoj opremljenosti organizacije za realizaciju ciljeva iskazanih u projektu,

7) potpisan detaljan akcioni plan projekta sa definisanom vremenskom dinamikom sprovođenja aktivnosti,

8) potpisan budžet projekta koji sadrži detaljni tabelarni prikaz strukture i dinamike realizacije troškova na projektu,

9) prezentacija predloženog projekta.

Kabinet ministra će uvidom u registre na internet stranicama Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije i Republičkog zavoda za statistiku utvrditi da li organizacija koja konkuriše samostalno ili sa jedinicom lokalne samouprave ispunjava uslove iz stava 1. tač. 2) i 5)-7) glave V ovog programa, kao i da li jedinica lokalne samouprave sa kojom organizacija konkuriše ima više od 150.000 stanovnika.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi drugu potrebnu dokumentaciju, a koja se može pribaviti iz službenih evidencija koje se vode u skladu sa zakonom, Kabinet ministra će pribaviti navedenu dokumentaciju po službenoj dužnosti u zakonom propisanim rokovima.

Obrasci prijave I i II odštampani su uz ovaj program i čine njegov sastavni deo.

VIII NAČIN OBJAVLJIVANJA KONKURSA I IZBOR PRIJAVA

Kabinet ministra će nakon usvajanja ovog programa raspisati javni konkurs. Konkurs će biti objavljen na srpskom jeziku u dnevnom listu koji ima pokrivenost na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na sajtu www.inovacije.gov.rs. Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje petočlana Komisija za ocenu prijava i praćenje realizacije programa (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje ministar iz reda zaposlenih i angažovanih lica u Kabinetu ministra, a čiji članovi nemaju pravo na naknadu za rad ostvaren u okviru Komisije.

Sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama - do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Datumom prispeća prijave smatra se datum dostavljanja poslednje dopune, odnosno kompletne dokumentacije u vezi sa podnetom prijavom na adresu za prijem pošte Kabineta ministra.

U slučaju da je prijava nepotpuna, podnosilac prijave će biti obavešten da u roku ne kraćem od pet radnih dana od dostavljanja obaveštenja dopuni prijavu, a kako bi prijava bila predmet razmatranja na sednici Komisije. Obaveštenje o potrebnoj dopuni prijave dostavlja se podnosiocu prijave na elektronsku adresu naznačenu za kontakt u prijavnom obrascu. Ukoliko ne postupi po obaveštenju u navedenom roku, smatraće se da prijava nije kompletna i neće se razmatrati.

Komisija razmatra prijave po redosledu prispeća kompletne dokumentacije. U postupku razmatranja prijava, Komisija proverava formalnu ispravnost dokumentacije i utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava, kao i da li su ciljevi i aktivnosti iz podnete prijave u skladu sa ciljevima Programa.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije, tražiti dodatne informacije koje se odnose na plan realizacije projektnih aktivnosti i planirani budžet projekta, ali samo za podnosioca prijave koji je ispunio formalne uslove iz programa i konkursa.

Komisija može, uz obrazloženje, zahtevati određene izmene predloženih projektnih ili drugih rešenja. U slučaju da podnosilac prijave ne postupi po sugestijama Komisije u ostavljenom roku, koji ne može biti duži od osam dana, prijava će biti odbačena.

Komisija može predložiti ministru, uz obrazloženje, da se odobri realizacija projekta uz umanjenje budžeta predloženog projekta i/ili uz umanjenje obima aktivnosti planiranih predloženim projektom.

Na predlog Komisije ministar donosi Odluku o dodeli sredstava, a potom se sa izabranim korisnikom sredstava potpisuje ugovor.

Konkursna dokumentacija se ne vraća. Na zahtev podnosioca prijave, kome nije odobren projekat, mogu se vratiti dostavljena dokumenta.

IX NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom poštom na adresu: Vlada, Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, Ul. Nemanjina 11, 11000 Beograd.

Prijave se predaju u koverti sa naznakom "Prijava na konkurs - sredstva za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva", sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Skenirana prijava i prateća dokumentacija se nakon formalnog prijavljivanja na konkurs dostavljaju Kabinetu ministra na adresu elektronske pošte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom "Prijava na konkurs - promocija inovacija i inovacionog preduzetništva".

Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati, o čemu će biti obavešten podnosilac prijave.

X ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje za realizaciju projekta, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu podnosioca prijave da, ukoliko sredstva iz budžeta ne realizuje ili ih ne iskoristi namenski, mora ta sredstva da vrati u budžet Republike Srbije.

Ministar na osnovu Odluke o dodeli sredstava potpisuje:

- ugovor sa ovlašćenim predstavnikom organizacije koja će samostalno realizovati odobreni projekat,

- trojni ugovor sa ovlašćenim predstavnikom organizacije i ovlašćenim predstavnikom jedinice lokalne samouprave koje zajednički realizuju odobreni projekat.

Podnosilac prijave kome su sredstva odobrena, a koji nije potpisao ugovor u roku od 30 dana, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

Ugovor stupa na pravnu snagu datumom potpisivanja ovlašćenih lica svih ugovornih strana. U slučaju da jedna od ugovornih strana potpiše ugovor naknadno, ugovor stupa na pravnu snagu danom poslednjeg potpisa.

XI PRAĆENJE REALIZACIJE AKTIVNOSTI

Korisnik sredstava koji realizuje odobreni projekat ne može menjati obim aktivnosti vezanih za realizaciju projekta u odnosu na odobreni obim, bez prethodne saglasnosti Kabineta ministra.

Korisnik sredstava se obavezuje da u medijima i na promotivnim materijalima, na jasan i nedvosmislen način, tokom realizacije projekta, navede da se projekat finansira iz budžeta Republike Srbije, a na osnovu Programa koji sprovodi Kabinet ministra.

Korisnik sredstava dužan je da Kabinetu ministra dostavlja redovne izveštaje i drugu finansijsku dokumentaciju za sprovedene aktivnosti kako bi Kabinet ministra imao uvid u dinamiku realizacije odobrenog projekta i uvid u namensko trošenje sredstava.

Korisnik sredstava dužan je da Kabinetu ministra, nakon završetka projekta, dostavi konačni pisani izveštaj.

U roku od najkasnije 90 dana po isteku roka za ispunjenje ugovornih obaveza, Kabinet ministra će sprovesti kontrolu svih projektnih aktivnosti i o utvrđenom stanju dostaviti izveštaj Vladi.

OBRAZAC PRIJAVE I

ZA PROGRAM PROMOCIJE I POPULARIZACIJE INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2021. GODINU

I. OPŠTI PODACI

OPŠTI PODACI ZA ORGANIZACIJU

1.

Poslovno ime

 

2.

Adresa

 

3.

Poštanski broj i mesto

 

4.

Ime, prezime i funkcija odgovornog lica

 

5.

Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za podnošenje prijave na konkurs i potpisivanje ugovora o realizaciji projekta
(zavodni broj, datum i izdavalac ovlašćenja, ako nije u pitanju zakonski zastupnik organizacije)

 

6.

Kontakt telefon i i-meil adresa

 

7.

Matični broj

 

8.

Poreski identifikacioni broj PIB

 

9.

Naziv pretežne delatnosti

 

10.

Finansijski obim poslovanja u 2020. godini

 

11.

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme i ukupan broj lica angažovanih za rad van radnog odnosa

 

12.

Broj računa na koji će se vršiti namenski transfer sredstava za realizaciju Projekta, model i poziv na broj

 

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

1.

Naziv projekta

 

2.

Mera Programa na koju se projekat odnosi

 

3.

Nivo (nacionalni i lokalni) na kojem će se realizovati projekat (teritorija koju projekat pokriva)

 

4.

Ciljna grupa projekta

 

II. NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Tabela 1.

Kratak opis projekta - do 2500 karaktera

(Svrha projekta, doprinos u promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, važnost projekta za lokalnu zajednicu i Republiku Srbiju.)

Indikator 1

 

Tabela 2.

Ciljevi projekta - do 1500 karaktera

(Navesti cilj projekta, efekte koji će se ostvariti realizacijom projekta, ciljne grupe kojima je projekat namenjen. Cilj mora biti ostvariv pomoću projekta koristeći dostupna projektna sredstva, u roku predviđenom za realizaciju projekta.)

Indikator 2

 

Tabela 3.

Aktivnosti projekta - do 2500 karaktera

(Navesti aktivnosti koje će biti preduzete u okviru projekta. Nazivi aktivnosti treba da ukazuju za šta će se koristiti opredeljena sredstva. U opisu aktivnosti treba navesti, između ostalog, faze realizacije aktivnosti, vremenski tok aktivnosti (gantogram) i finansijski prikaz troškova za svaku od navedenih aktivnosti.)

Indikator 3

 

Tabela 4.

Tabela rizika - do 1500 karaktera

(Definisati/opisati rizike i mere za prevazilaženje rizika.)

Indikator 4

 

Tabela 5.

Izlazni rezultati projekta - do 1500 karaktera

(Obrazložiti u kojoj meri će realizacija projekta uticati na promociju inovacija i inovacionog preduzetništva, na razvoj inovacija, na podsticanje preduzetničke kulture, na stepen informisanosti građana Republike Srbije o merama Vlade Republike Srbije za podršku razvoju inovacionog ekosistema)

Indikator 5

 

III. IZNOS TRAŽENIH SREDSTAVA

Neto traženi iznos sredstava:

 

PDV:

 

Bruto traženi iznos sa PDV-om

 

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću sledeće:

- da su podaci u obrascu prijave i prateća dokumentacija istiniti i tačni,

- da ću ovlašćenim licima omogućiti proveru toka realizacije projekta.

Svojim potpisom, takođe dajem saglasnost da se koriste dati podaci tokom procesa provere, plaćanja i trajanja utvrđenih obaveza.

Datum: ______________

 

M.P.

_______________________

   

Odgovorno ili ovlašćeno

   

lice organizacije

   

(potpis)

OBRAZAC PRIJAVE II

ZA PROGRAM PROMOCIJE I POPULARIZACIJE INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA ZA 2021. GODINU

I. OPŠTI PODACI

OPŠTI PODACI ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE

1.

Jedinica lokalne samouprave

 

2.

Adresa

 

3.

Poštanski broj i mesto

 

4.

Ime, prezime i funkcija odgovornog lica

 

5.

Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za podnošenje prijave na konkurs i potpisivanje ugovora o realizaciji projekta
(zavodni broj, datum i izdavalac ovlašćenja, ako nije u pitanju gradonačelnik ili predsednik opštine)

 

6.

Kontakt telefon i i-meil adresa

 

7.

Matični broj

 

8.

Poreski identifikacioni broj PIB

 

9.

Broj računa na koji će se vršiti namenski transfer sredstava za realizaciju Projekta, model i poziv na broj

 

OPŠTI PODACI ZA ORGANIZACIJU

1.

Poslovno ime

 

2.

Adresa

 

3.

Poštanski broj i mesto

 

4.

Ime, prezime i funkcija odgovornog lica

 

5.

Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za podnošenje prijave na konkurs i potpisivanje ugovora o realizaciji projekta
(zavodni broj, datum i izdavalac ovlašćenja, ako nije u pitanju zakonski zastupnik organizacije)

 

6.

Kontakt telefon i i-meil adresa

 

7.

Matični broj

 

8.

Poreski identifikacioni broj PIB

 

9.

Naziv pretežne delatnosti

 

10.

Finansijski obim poslovanja u 2020. godini

 

11.

Ukupan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme i ukupan broj lica angažovanih za rad van radnog odnosa

 

OPŠTI PODACI O PROJEKTU

1.

Naziv projekta

 

2.

Mera Programa na koju se projekat odnosi

 

3.

Jedinica lokalne samouprave u kojoj će se realizovati projekat
(teritorija koju projekat pokriva)

 

4.

Ciljna grupa projekta

 

II. NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Tabela 1.

Kratak opis projekta - do 2500 karaktera

(Svrha projekta, doprinos u promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva, važnost projekta za lokalnu zajednicu i Republiku Srbiju.)

Indikator 1

 

Tabela 2.

Ciljevi projekta - do 1500 karaktera

(Navesti cilj projekta, efekte koji će se ostvariti realizacijom projekta, ciljne grupe kojima je projekat namenjen. Cilj mora biti ostvariv pomoću projekta koristeći dostupna projektna sredstva, u roku predviđenom za realizaciju projekta.)

Indikator 2

 

Tabela 3.

Aktivnosti projekta - do 2500 karaktera

(Navesti aktivnosti koje će biti preduzete u okviru projekta. Nazivi aktivnosti treba da ukazuju za šta će se koristiti opredeljena sredstva. U opisu aktivnosti treba navesti, između ostalog, faze realizacije aktivnosti, vremenski tok aktivnosti (gantogram) i finansijski prikaz troškova za svaku od navedenih aktivnosti.)

Indikator 3

 

Tabela 4.

Tabela rizika - do 1500 karaktera

(Definisati/opisati rizike i mere za prevazilaženje rizika.)

Indikator 4

 

Tabela 5.

Izlazni rezultati projekta - do 1500 karaktera

(Obrazložiti u kojoj meri će realizacija projekta uticati na promociju inovacija i inovacionog preduzetništva, na razvoj inovacija, na podsticanje preduzetničke kulture, na stepen informisanosti građana Republike Srbije o merama Vlade Republike Srbije za podršku razvoju inovacionog ekosistema)

Indikator 5

 

III. IZNOS TRAŽENIH SREDSTAVA

Neto traženi iznos sredstava:

 

PDV:

 

Bruto traženi iznos sa PDV-om

 

IZJAVA

Svojim potpisom potvrđujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću sledeće:

- da su podaci u obrascu prijave i prateća dokumentacija istiniti i tačni,

- da ću ovlašćenim licima omogućiti proveru toka realizacije projekta.

Svojim potpisom, takođe dajem saglasnost da se koriste dati podaci tokom procesa provere, plaćanja i trajanja utvrđenih obaveza.

Datum: ______________

 

M.P.

___________________________

   

Odgovorno ili ovlašćeno lice

   

grada ili opštine

   

(potpis)

     
     
   

___________________________

   

Odgovorno ili ovlašćeno

   

lice organizacije

   

(potpis)

     

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.