ZAKON

O SISTEMIMA VEZA

("Sl. list SFRJ", br. 41/88, 80/89 i 29/90, "Sl. list SRJ", br. 34/92, 24/94 i 28/96)

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se pitanja sistema veza koja su od značaja za bezbednost zemlje i tehnološko jedinstvo sistema veza, međunarodne veze i radio-veze, korišćenje radio-stanica od strane diplomatskih i konzularnih predstavništava, stranih pravnih lica i stranih državljana, standardi, tehnički normativi i norme kvaliteta tehničkih sredstava veza i evidentiranje i obrada podataka u oblasti veza.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) veza je svaki prenos, predaja ili prijem poruke u obliku znakova, signala, pisanog teksta, slike i zvuka ili saopštenja putem žičnih, radijskih, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema;

2) tehnička sredstva veza su postrojenja, uređaji, aparati i druga oprema koja služi za ostvarivanje veza;

3) sistem veza je skup telekomunikacionih objekata, odnosno tehničkih sredstava koji su međusobno povezani tako da čine tehnološku celinu i koriste se na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili na pojedinim njenim delovima za prenos, predaju ili prijem poruka;

4) imalac sistema veza je nosilac prava raspolaganja sistemom veza;

5) imalac tehničkih sredstava veza je nosilac prava raspolaganja ili nosilac prava privremenog korišćenja, ili vlasnik tehničkih sredstava veza koje koristi isključivo za sopstvene potrebe;

6) tehnološko jedinstvo sistema veza su jedinstvena tehnologija u prenošenju poruka i jedinstvene tehničke karakteristike upotrebljenih tehničkih sredstava;

7) vanredne okolnosti su događaji prouzrokovani elementarnim nepogodama i katastrofama, epidemije većeg obima, veći poremećaji u funkcionisanju obavezno povezanih sistema veza, ugroženost bezbednosti zemlje, neposredna ratna opasnost, ratno stanje i druge vanredne prilike;

8) industrijska, naučna i medicinska primena radio-frekvencijske energije je rad uređaja ili aparata koji su konstruisani tako da lokalno proizvode i koriste elektromagnetnu energiju za potrebe nauke, medicine, industrije, domaćinstva ili za slične potrebe, isključujući svaku primenu u vezama;

9) radio-frekvencijski opseg je deo radio-frekvencijskog spektra koji se nalazi izmedju dve određene granične radio-frekvencije;

10) isključiva radio-frekvencija je radio-frekvencija dodeljena radio-stanicama jednog imaoca (na jednoj lokaciji ili u određenoj zoni opsluživanja), vodeći računa o gustini zauzetosti opsega i o potrebnom kvalitetu radio-veza;

11) zajednička radio-frekvencija je radio-frekvencija dodeljena radio-stanicama više imalaca iste ili različite delatnosti, vodeći računa o gustini zauzetosti opsega i o potrebnom kvalitetu radio-veza;

12) opšta radio-frekvencija je radio-frekvencija dodeljena radio-stanicama više imalaca, ne vodeći računa o gustini zauzetosti opsega i o kvalitetu radio-veza;

13) radio-stanica je jedan ili više predajnika ili prijemnika ili kombinacija jednog ili više predajnika ili prijemnika, sa jednom ili više antena i drugim pripadajućim uređajima na jednom mestu koji su potrebni za obavljanje radio-službi;

14) radio-mreža je skup tri ili više radio-stanica koje omogućavaju ostvarivanje radio-veza između tri ili više tačaka;

15) radio-emisija je elektromagnetsko zračenje predajne radio-stanice;

16) dodeljena radio-frekvenicja je centar frekvencijskog opsega dodeljenog radio-stanici;

17) smetnja je štetna smetnja koja bitno i učestalo ometa ili prekida rad radio-službe preko dozvoljenih normi utvrđenih ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona;

18) stanica za kontrolu radio-emisija je skup specijalnih prijemnika, antena i drugih uređaja na jednom mestu koji su potrebni radi kontrole radio-emisija, za otkrivanje emisija radio-stanica bez dozvole i drugih nedozvoljenih emisija, za istraživanje štetnih smetnji prouzrokovanih emisijama, kao i za ispitivanja i merenja u radio-vezama za potrebe planiranja radio-sistema;

19) kontrola radio-emisija je proveravanje usklađenosti karakteristika emisija radio-stanica za koje su izdate dozvole sa karakteristikama propisanim saveznim propisima;

20) fiksna satelitska služba je radio-komunikacija između zemaljskih radio-stanica posredstvom jednog ili više satelita.

Član 3

Prilikom izgradnje sistema veza moraju se obezbediti naročito: usklađen razvoj i efikasno funkcionisanje sistema veza, međusobno povezivanje sistema veza, održavanje i korišćenje povezanih sistema veza, kao i izgradnja zajedničkih kapaciteta.

Član 4

Sistem veza jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona (u daljem tekstu: sistem veza JPTT) je osnovni sistem veza u Jugoslaviji na koji se povezuju ostali sistemi veza, u skladu sa ovim zakonom.

Sistem veza JPTT planira se i razvija radi izgradnje integrisanog i tehnički jedinstvenog sistema veza i integracije svih telekomunikacionih službi.

Radio-stanice za rad u fiksnoj satelitskoj službi sastavni su deo sistema veza JPTT.

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, radio stanice za rad u fiksnoj satelitskoj službi koje služe za prijem i otpremu radio i televizijskih programa mogu biti i sastavni deo sistema veza radio difuznih organizacija u okviru JPT.

Imaoci sistema veza iz stava 4. ovog člana, saglasno članu 7. ovog zakona, usklađuju svoje planove razvoja sa PTT organizacijama.

Član 5

Društveno-političke zajednice staraju se o razvoju i izgradnji sistema veza JPTT u skladu sa opštim potrebama društva, kao i potreb ama bezbednosti zemlje i tehnološkog jedinstva sistema veza.

Član 6

Radi obezbeđivanja tehnološkog jedinstva sistema veza, imalac sistema veza dužan je da svoj sistem veza planira, gradi, koristi i održava u skladu sa osnovnom tehničkom i tehnološkom koncepcijom tog sistema i na način kojim se obezbeđuje tehnološko jedinstvo sistema veza.

Osnovnom tehničkom i tehnološkom koncepcijom sistema veza imalac sistema veza utvrđuje osnovne tehničke principe za organizaciju, izgradnju, održavanje i funkcionisanje sistema veza, a naročito:

1) principe i ciljeve izgradnje i proširenja telekomunikacione mreže;

2) podelu telekomunikacione mreže na saobraćajna područja, odnosno područja pružanja usluga krajnjim korisnicima;

3) tehničke principe i kriterijume za izgradnju telekomunikacione mreže;

4) osnovne principe eksploatacije telekomunikacione mreže.

Osnovnu tehničku i tehnološku koncepciju sistema veza utvrđuje u skladu sa:

1) ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona;

2) standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta proizvoda i usluga;

3) planom namene frekvencijskih opsega;

4) preporukama međunarodnih savetodavnih komiteta za telegrafiju i telefoniju, odnosno radio (CCITT i CCIR) i drugim međunarodnim tehničkim uslovima i standardima iz oblasti veza, saglasno međunarodnim ugovorima koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Član 7

Imaoci sistema veza dužni su da međudosbno usklađuju svoje planove razvoja, naročito u pogledu:

1) namene i lokacije telekomunikacionih objekata;

2) vrste i pravca sistema prenosa;

3) kapaciteta sistema prenosa na pojedinim pravcima;

4) mera zaštite sistema prenosa;

5) rokova izgradnje zajedničkih objekata.

Planovi razvoja sistema veza koji se obavezno povezuju u Sistemu veza Jugoslavije, usklađuju se po postupku, koji se uređuje propisom donetim na osnovu ovog zakona. Tim propisom određuje se nosilac koordinacije međusobnog usklađivanja ovih planova razvoja.

Odobrenje za izgradnju, rekonstrukciju ili proširenje sistema veza koji se obavezno povezuju u Sistem veza Jugoslavije, po završenom usklađivanju planova razvoja, izdaje nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini, po pribavljenom mišljenju nosioca koordinacije za usklađivanje planova razvoja.

Imalac sistema veza, odnosno zainteresovani organi ili organizacije, osim imalaca sistema veza oružanih snaga i sistema veza organa unutrašnjih poslova, dužni su da svoje potrebe za vezama dostave PTT organizaciji na tom području.

Imalac funkcionalnog sistema veza, osim imalaca funkcionalnog sistema veza koji se obavezno povezuju u Sistem veza Jugoslavije, dužan je da uskladi svoj plan razvoja sistema veza sa PTT organizacijom na tom području.

Odobrenje za izgradnju, rekonstruciju ili proširenje funkcionalnog sistema veza iz stava 5. ovog člana izdaje nadležni organ u republici, odnosno autonomnoj pokrajini ako na osnovu mišljenja PTT organizacije na tom području oceni da nije tehnološki moguće i ekonomski opravdano koristi sistem veza JPTT.

Član 8

Imalac sistema veza, odnosno korisnik sistema veza i tehničkih sredstava veza ne sme ometati funkcionisanje sistema veza ili sredstava veza drugih imalaca sistema veza.

Član 9

Zabranjeno je uspostavljanje i korišćenje veza suprotno interesima bezbednosti zemlje, osnovama sistema socijalističkog samoupravnog uređenja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i javnom redu i moralu.

Član 10

Imaoci sistema veza dužni su da, u okviru tehničkih mogućnosti, obezbede neporedivost tajnosti poruka, a naročito nepovredivost tajnosti poruka koje se prenose u vanrednim okolnostima, i da trajno vrše kontrolu obezbeđenja nepovredivosti tajnosti poruka.

Član 11

Imaoci sistema veza i sredstava veza dužni su da prenos poruka, kad je to uređeno propisima donesenim na osnovu ovog zakona, vrše na način na koji se obezbeđuje pouzdano i brzo sporazumevanje, upotrebom jedinstvenih izraza, pojmova, znakova i skraćenica.

Član 12

Imalac, odnosno korisnik sistema i sredstava veza mora upotrebljavati otvoren slog i propisane domaće i međunarodne slogove, kodove i skraćenice.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, mogu se upotrebljavati sopstveni slogovi i kodovi, na način i pod uslovima određenim u propisima o kriptozaštiti, a na osnovu odobrenja saveznog sekretara na narodnu odbranu datog, u sporazumu sa funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove.

Član 13

Imaoci sistema veza moraju davati prvenstvo prenosu poruka koje se odnose na bezbednost zemlje i ljudskih života na moru, na kopnu, u vazduhu ili u prostoru van atmosfere, kao i na ugroženost imovine većeg obima.

Član 14

Objekti i tehnička sredstva veza od značaja za tehnološko jedinstvo sistema veza mogu se proizvoditi, projektovati, upotrebljavati, graditi i održavati u skladu sa standardima, tehničkim normativima, normama kvaliteta proizvoda i usluga, tehničkim uslovima i propisima donesenim na osnovu saveznih zakona kojima se uređuju pitanja od značaja za standardizaciju i tehnološko jedinstvo sistema veza.

Član 15

Objekti i tehnička sredstva veza od značaja za tehnološko jedinstvo sistema veza, za koje je to određeno propisom donesenim na osnovu saveznog zakona, podleže obaveznom atestiranju.

Atest iz stava 1. ovog člana izdaje savezna organizacija nadležna za poslove standardizacije ili organizacija ili zajednica koju ona ovlasti, a koja je stručno osposobljena za vršenje tih poslova.

Za objekte i tehnička sredstva u sistemu veza JPTT ateste izdaje Zajednica jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona (u daljem tekstu: Zajednica JPTT), u skladu sa tehničkim uslovima, osim kad je to u interesu bezbednosti zemlje drukčije uređeno saveznim zakonom.

Član 16

Radi obezbeđenja uslova za pravilno funkcionisanje i nesmetano korišćenje sistema veza, novoizgrađeni sistem veza ili deo sistema veza koji predstavlja određenu tehnološku celinu može se pustiti u rad i koristiti tek kad se tehničkim pregledom utvrdi da je izgrađen u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 17

Zgrade, prostorije i drugi objekti za smeštaj postrojenja, uređaja, aparata i druge opreme koja se ugrađuje u sistem veza moraju ispunjavati tehničke uslove za izgradnju i razvoj odnosnog sistema veza.

Zgrade, prostorije i drugi objekti iz stava 1. ovog člana moraju se graditi sa povećanom otpornošću na zeljotres, zavisno od ste pena trusnosti zone, kao i sa potrebnom sigurnošću od drugih vrsta razaranja (požara, poplava, ratnih dejstava i dr.) zavisno od značaja postrojenja, uređaja, aparata i druge opreme za funkcio nisanje odnosnog sistema veza.

Član 18

U gradovima i naseljima gradskog karaktera, prilikom gradnje poslovnih i stambenih objekata, investitori te gradnje moraju izgraditi kanalizacionu mrežu za pretplatničku telekomunikacionu mrežu, kao i za kablovsku distribucionu mrežu - za distribuciju radio i televizijskih programa, na način utvrđen i za ostalu komunalnu infrastrukturu.

U objekte iz stava 1. ovog člana mora se ugraditi telefonska i kablovska distribuciona instalacija.

Član 19

U saveznom organu uprave nadležnom za poslove radio-veza obrazuje se informaciono-dokumentacioni centar koji će vršiti poslove prikupljanja, obrade, razmene i korišćenja podataka o sistemu veza značajnih za njihov razvoj i funkcionisanje.

Član 20

Imaoci sistema veza, kao i imaoci određenih sredstava veza, dužni su da vode određene tehničke i druge podatke o svom sistemu veza, odnosno o sredstvima veza koji su od značaja za bezbednost zemlje i tehnološko jedinstvo sistema veza i da te podatke dostavljaju nadležnim organima.

Član 21

PTT organizacije i radio-difuzne organizacije, u okviru tehničkih mogućnosti i uz naknadu, obezbeđuju prenos, odnosno emisiju signala etalona frekvencije i vremena koji dobijaju od save zne organizacije nadležne za poslove mera i dragocenih metala.

Imaoci obavezno povezanih sistema veza iz člana 25. ovog zakona dužni su da primaju signale etalona frekvencije i vremena i da ih upoređuju sa signalima svojih uređaja i sredstava veza.

Član 22

Imalac sistema veza dužan je da organizuje i trajno vrši kontrolu funkcionisanja i korišćenja svog sistema veza i da pregleda objekte i tehnička sredstva veza koji su sastavni deo njegovog sistema veza, kao i da blagovremeno preduzima potrebne mere za otklanjanje smetnji i nedostataka u svom sistemu veza.

O prekidu na međunarodnim vezama ili na magistralnim vezama između republika i autonomnih pokrajina koje su od interesa za celu zemlju, imalac sistema veza dužan je da obavesti savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza.

Član 23

Ako zbog vanrednih okolnosti ili iz drugih razloga nastupi prekid veza u nekom od obavezno povezanih sistema veza, imalac tog sistema dužan je da odmah preduzme potrebne mere da se u što kraćem roku veza ponovo uspostavi.

Član 24

Savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza utvrđuje plan korišćenja sistema veza za vreme ratnog stanja i u slučaju neposredne ratne opasnosti za potrebe organa federacije i stara se o njegovom sprovođenju.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na veze oružanih snaga i organa unutrašnjih poslova čiji se plan korišćenja utvrđuje na osnovu posebnih propisa.

II SISTEMI VEZA

1. Sistem veza Jugoslavije

Član 25

Sistem veza Jugoslavije sačinjavaju odgovarajući delovi sledećih sistema veza:

1) sistema veza JPTT;

2) sistema veza jugoslovenskog radija i televizije;

3) sistema veza jugoslovenskih železnica;

4) sistema veza jugoslovenske elektroprivrede;

5) sistema veza oružanih snaga;

6) sistema veza organa unutrašnjih poslova;

7) sistema veza u pomorskoj plovidbi;

8) sistema veza u unutrašnjoj plovidbi;

9) sistema veza u vazdušnoj plovidbi.

Član 26

Osnov Sistema veza Jugoslavije u redovnim uslovima i vanrednim okolnostima čini sistem veza JPTT.

Sistemi veza koji se obavezno povezuju u Sistem veza Jugoslavije povezani su tako da mogu efikasno funkcionisati u vanrednim okolnostima.

Član 27

Sistem veza jugoslovenskog radija i televizije i funkcionalni sistemi veza iz člana 25. tač. 3. do 9. ovog zakona obavezno se povezuju u odgovarajućim telekomunikacionim centrima sa sistemom veza JPTT i međusobno.

Član 28

Sistemi veza koji su povezani u Sistem veza Jugoslavije moraju se održavati u stanju koje obezbeđuje njihovo pravilno i nesmetano funkcionisanje i korišćenje.

Član 29

Imaoci obavezno povezanih sistema veza dužni su da obezbede odgovarajuće neprekidno napajanje električnom energijom u redovnim i vanrednim okolnostima onih postrojenja i uređaja od kojih zavisi pravilno funkcionisanje i nesmetano korišćenje Sistema veza Jugoslavije.

Elektroprivredne organizacije dužne su da prioritetno obezbede osnovno napajanje električnom energijom postrojenja i uređaja obavezno povezanih sistema veza.

Član 30

Imaoci obavezno povezanih sistema veza dužni su da, po nalogu nadležnog organa, organizuju i povremeno vrše zajedničke vežbe radi provere funkcionisanja Sistema veza Jugoslavije ili njihovih delova i mogućnosti za njegovo korišćenje u celoj zemlji ili u određenim delovima zemlje.

Član 31

Obavezno povezani sistemi veza ili neki od tih sistema ili pojedinih delova tih sistema, u slučaju vanrednih okolnosti, koriste se na način određen ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

2. Sistem veza JPTT

Član 32

Sistem veza JPTT, kao osnovni sistem veza, jedinstven je sistem koji služi opštim društvenim potrebama i potrebama privrede i pojedinaca za poštanskim, telegrafskim, i drugim telekomunikacionim uslugama (u daljem tekstu: PTT usluge) u unutrašnjem i međunarodnom PTT saobraćaju.

Sistem veza JPTT, kao jedinstven tehnološki sistem, planira se, gradi, koristi i održava na način na koji se obezbeđuje tehnološko jedinstvo sistema veza za nesmetano pružanje PTT usluga na celoj teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 33

PTT organizacije dužne su da vršenje PTT usluga organizuju na način i pod uslovima koji obezbeđuju efikasno i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika tih usluga i u skladu sa interesima bezbednosti zemlje.

Član 34

Razvoj i unapređivanje širokopojasnih sistema integrisanih telekomunikacionih službi, kao dela tehnološki jedinstvenog sistema veza u Jugoslaviji, obezbeđuju se u okviru sistema veza JPTT.

Član 35

Razvoj i unapređenje sistema veza JPTT na području PTT organizacija utvrđuju se planom PTT organizacije, u skladu sa zajedničkim planom PTT organizacija udruženih u Zajednicu JPTT, generalnim planom PTT mreže, kao i tehničkim uslovima koje Zajednica JPTT utvrđuje svojim opštim aktima.

Odobrenje za izgradnju, rekonstrukciju i proširenje magistralnih i međunarodnih PTT kapaciteta i drugih objekata predviđenih zajedničkim planom može se izdati samo ako postoji potvrda da investiciono-tehnička dokumentacija za njihovu izgradnju, rekonstrukciju i proširenje obezbeđuje tehnološko jedinstvo sistema u skladu sa zajedničkim planom PTT organizacija udruženih u Zajednicu JPTT, generalnim planom PTT mreže i tehničkim uslovima određenim opštim aktom Zajednice JPTT.

Potvrdu iz stava 2. ovog člana izdaje Zajednica JPTT, a potvrda za izgradnju, rekonstrukciju i proširenje ostalih PTT objekata i tehničkih sredstava veza izdaje se na način utvrđen samoupravnim sporazumom o udruživanju PTT organizacija u Zajednicu JPTT.

Član 36

PTT organizacije dužne su da obezbede pravilno i nesmetano funkcionisanje PTT saobraćaja i da PTT usluge vrše u skladu sa odredbama zakona, i opštim aktima Zajednice JPTT kojima se uređuje i obezbeđuje tehnološko jedinstvo sistema veza JPTT i jedinstvena tehnologija u vršenju PTT usluga na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 37

PTT organizacije imaju pravo i dužnost da preduzimaju mere za obezbeđenje i zaštitu sistema veza i funkcionisanje PTT saobraćaja na svom području.

PTT organizacije dužne su da se posebno staraju o tome da se pri preduzimanju mera iz stava 1. ovog člana u što manjoj meri nanosi šteta postrojenjima, uređajima, objektima i drugim pokretnim i nepokretnim stvarima u društvenoj svojini i svojini građana.

Član 38

PTT organizacije mogu, u skladu sa Generalnim planom PTT mreže i tehničkim uslovima utvrđenim opštim aktima Zajednice JPTT, na zahtev zainteresovanih društveno-političkih zajednica, preduzeća, mesnih zajednica, drugih samoupravnih organizacija i zajednica, društveno-političkih organizacija, društvenih organizacija, udruženja građana i građana izgraditi poštansko-telegrafske i telefonske objekte, postrojenja ili uređaje koji nisu predviđeni srednjoročnim planom razvoja PTT organizacije ili premestiti, odnosno rekonstruisati postojeće PTT objekte, postrojenja ili uređaje.

Društveno-političke zajednice, organizacije, odnosno pojedinci po čijem se zahtevu izvode radovi iz stava 1. ovog člana snose troškove izvođenja tih radova i naknađuje PTT organizaciji povećanje troškova poslovanja koje je prouzrokovano izgradnjom, rekonstrukcijom, odnosno premeštanjem PTT objekata, postrojenja ili uređaja.

Međusobna prava i obaveze društveno-političke zajednice, organizacije, odnosno pojedinca iz st. 1. i 2. ovog člana i PTT organizacije uređuju se ugovorom.

Član 39

PTT organizacije dužne su da svojim planovima razvoja obezbede usklađen razvoj mesnih, međumesnih i međunarodnih PTT kapaciteta, odnosno da obezbede pravilno i nesmetano odvijanje PTT saobraćaja.

3. Sistem veza jugoslovenskog radija i televizije

Član 40

Sistem veza jugoslovenskog radija i televizije (u daljem tekstu: sistem veza JPT) je sistem veza koji služi za prenos, emitovanje i distribuciju radio i televizijskih programa namenjenih opštem prijemu, u skladu sa propisima o javnom informisanju i ovim zakonom. Sistem veza JRT mora biti međusobno povezan tako da čini tehnološki jedinstven sistem na teritoriji cele zemlje.

Sistem veza JRT mora se planirati, graditi, održavati i koristiti na način na koji se obezbeđuje prijem radio i televizijskog programa na određenoj teritoriji u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i van Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u skladu sa ovim zakonom i propsima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 41

Radio-difuzne organizacije JRT dužne su da:

1) utvrde osnovnu i tehnološku koncepciju sistema veza;

2) usklade svoje planove razvoja radi obezbeđenja tehnološkog jedinstva sistema veza JRT i povezivanja sistema veza JRT sa odgovarajućim sistemima veza drugih zemalja;

3) utvrde osnove za jedinstveno istupanje u vezi sa pitanjima značajnim za radio-difuziju i povezivanje sistema veza sa drugim zemljama.

Plan sistema veza JRT donosi se na osnovu usklađenih planova razvoja iz stava 1. ovog člana.

Član 42

Radio-difuzne organizacije imaju pravo i dužnost da preduzimaju mere za obezbeđenje i zaštitu prijema svojih radio i televizijskih programa i da preduzimaju mere za poboljšanje čujnosti i vidljivosti svojih programa u skladu sa propisima o javnom informisanju i ovim zakonom.

Član 43

Nosilac razvoja kablovskih sistema za distribuciju radio i televizijskih programa do korisnika - pretplatnika su radio-difuzne organizacije JRT.

Radio-difuzne organizacije dužne su da planove razvoja kablovskih sistema iz stava 1. ovog člana usklađuju sa organizacijama PT T saobraćaja u republikama, odnosno autonomnim pokrajinama.

Član 44

Imaoci, odnosno korisnici satelitskih prijemnika, odnosno uređaja za prijem radio i televizijskih programa emitovanih preko satelita, kad su ti uređaji sastavni deo sistema za kablovsku distribuciju tih programa i programa JRT do pretplatnika, mogu biti samo radio-difuzne organizacije JRT.

Međusobna prava i obaveze između pretplatnika iz stava 1. ovog člana i radio-difuznih organizacija JRT, s jedne strane, i imalaca satelitskih veza i vlasnika programa, s druge strane, regulišu se ugovorima, u skladu sa ovim zakonom, propisima o javnom informisanju i međunarodnim ugovorima iz oblasti veza koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Član 45

Zajednički antenski sistemi sa potrebnim kablovskim razvodom, uključujući i priključak za kablovsku distribucionu mrežu u naselju, moraju se projektovati i graditi u skladu sa jugoslovenskim standardima.

Pod zajedničkim antenskim sistemom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se antenski sistem za prijem radio-difuznih programa, sa odgovarajućim uređajima i kablovskim razvodom do stanova, odnosno prijemnika, kao i spoljni priključak na kablovsku distribucionu mrežu ili kablovski distribucioni sistem naselja.

Član 46

Kablovske distribucione mreže za prijem radio-difuznih programa za više stambenih zgrada ili drugih građevinskih objekata moraju se graditi u skladu sa jugoslovenskim standardima.

Pod kablovskim distrubiconim sistemom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se antenski sistem za prijem i distribuciju radio-difuznih programa preko kablovske distrubicone mreže do više stambenih objekata, stambenih blokova, naselja ili gradova.

Član 47

Investitor izgradnje zajedničkog antenskog sistema iz člana 45. i kablovskog distribucionog sistema iz člana 46. ovog zakona dužan je da pribavi saglasnost o tehničkoj dokumenataciji kod nadležne radio-difuzne organizacije.

Za tehnički prijem sistema iz čl. 45. i 46. ovog zakona, investitor je dužan da obezbedi atest o ispravnosti tih sistema.

Član 48

Prilikom izgradnje stambenog, poslovnog ili drugog građevinskog objekta, investitor takvog objekta dužan je da preduzme sve mere koje je utvrdila radio-difuzna organizacija na tom području da se ne pogorša kvalitet prijema radio-difuznih emisija kod korisnika na tom području.

4. Funkcionalni sistem veza

Član 49

Funkcionalni sistem veza služi za prenos, predaju ili prijem poruka za sopstvene potrebe pojedinih organa, organizacija, zajednica i preduzeća u vršenju njihove delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

Član 50

Funkcionalni sistem veza planira se, gradi i održava tako da predstavlja tehnološki jedinstven sistem u pogledu funkcionisanja i korišćenja i da zadovoljava potrebe za pravilnim i efikasnim vršenjem delatnosti odnosnog imaoca tog sistema.

Tehnološko jedinstvo funkcionalnog sistema veza obezbeđuje se osnovnom tehničkom i tehnološkom koncepcijom tog sistema koju je njegov imalac obavezan da utvrdi.

Funkcionalni sistem veza može se razvijati i izgrađivati prema potrebama određene delatnosti, u onoj meri koja je za tu delatnost potrebna, a nije tehnološki moguće i ekonomski opravdano koristiti sistem veza JPTT, što se, saglasno članu 7. ovog zakona, utvrđuje međusobnim usklađivanjem planova razvoja sistema veza na nivou društveno-političke zajednice.

Član 51

Funkcionalni sistem veza treba u određenim posredničkim uređajima da omogući uspostavljanje veza sa zdravstvenim organizacijama za pružanje hitne pomoći organizacijama koje pružaju pomoć u spasavanju i sa organima unutrašnjih poslova radi prenošenja saopštenja za pružanje hitne pomoći i spasavanje u slučaju udesa i u vanrednim okolnostima.

5. Sistem veza radio amaterskih organizacija

Član 52

Sistem veza radio-amaterskih organizacija služi za prenos, predaju ili prijem poruka za sopstevene potrebe radio-amaterskih organizacija u vršenju njihove radio-amaterske delatnosti.

Član 53

Sistem veza radio-amaterskih organizacija mogu, u vanrednim okolnostima, koristiti i društveno-političke zajednice za izvršenje svojih zadataka, što se utvrđuje odgovarajućim planom nadležnog organa odnosne društveno-političke zajednice.

Član 54

Društveno-političke zajednice staraju se o obezbeđenju potrebnih uslova za razvoj i normalni rad radio-amaterskih organizacija, kako bi ovaj sistem veza radio-amaterskih organizacija, pored radio-amaterskih potreba, zadovoljio i osnovne potrebe društva u vanrednim okolnostima i potrebe odbrane i bezbednosti zemlje.

III RADIO VEZA

1. Pravo na korišćenje radio-frekvencija i radio-stanica

Član 55

Radio-frekvencije i određene vrste radio-stanica za uspostavljanje radio-veza mogu koristiti organi društveno-političkih zajednica, oružane snage, preduzeća, mesne zajednice i druge samoupravne organizacije i zajednice, društveno-političke organizacije, društvene organizacije i udruženja građana (u daljem tekstu: organi i organizacije), kao i građani.

Član 56

Radio-frekvencije i određene vrste radio-stanica mogu koristiti diplomatska i konzularna predstavništva, pod uslovima reciprociteta. Funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza, u sporazumu sa funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove, određuje vrste radio-stanica i radio frekvencija koje mogu koristiti diplomatska i konzularna predstavništva, u skladu sa međunarodnim ugovorom koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Radio-frekvencije i određene vrste radio-stanica mogu koristiti strana pravna lica koja u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ostvaruju poslovno-tehničku, informativnu, naučnu, kulturnu, sportsku i drugu saradnju sa odgovarajućim organima i organizacijama u zemlji.

Diplomatska i konzularna predstavništva i strana pravna lica iz st. 1. i 2. ovog člana mogu koristiti radio-stanice samo za sopstvene potrebe.

Član 57

Građani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije mogu koristiti:

1) pretplatničke radio-stanice za različite oblike veza u sistemu veza JPTT, i to: pretplatničke radio stanice u javnoj radio telefonskoj mreži PTT, bežične radio-telefone, radio-stanice za ruralne radio-veze i sl:

2) radio-stanice na sopstvenim vazduhoplovima i na sopstvenim brodovima i drugim plovilima na moru i unutrašnjim plovnim putevima u odnosnoj radio-službi;

3) amaterske radio-stanice, kao članovi organizacije Saveza radio-amatera;

4) radio-stanice za telefoniju koje su predviđene da rade u radio-frekvencijskim opsezima namenjenim građanima;

5) radio-stanice za telekomandovanje igračkama i napravama koje su predviđene da rade u radio-frekvencijskim opsezima namenjenim građanima.

Član 58

Strani građani mogu za svoje potrebe, dok borave u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, koristiti radio stanice iz člana 57. tač. 1. do 5. ovog zakona na osnovu dozvole.

Član 59

Prijemnici namenjeni isključivo za opšti prijem radio i televizijskih programa ne smatraju se radio-stanicama.

Pravo na korišćenje prijemnika iz stava 1. ovog člana stiče se prijavljivanjem prijemnika radio-difuznoj organizaciji sa tog područja.

Radio-difuzne organizacije dužne su da vode evidenciju o prijavljenim prijemnicima iz stava 2. ovog člana.

2. Planiranje namene radio-frekvencijskih opsega i raspodele radio-frekvencija

Član 60

Efikasno i ekonomično korišćenje radio-frekvencijskog spektra obezbeđuje se planom namene radio-frekvencijskih opsega (u daljem tekstu: plan namene) i planovima raspodele radio-frekvencija (u daljem tekstu: plan raspodele).

Član 61

Planom namene utvrđuju se naročito:

1) granice radio-frekvencijskih opsega koji su namenji pojedinim radio službama i delatnostima;

2) osnovni uslovi za korišćenje radio frekvencijskih opsega.

Član 62

Planovima raspodele utvrđuju se naročito:

1) uslovi za raspodelu radio-frekvencija iz namenjenog radio-frekvencijskog ospega;

2) raspodela radio-frekvencija po lokacijama, odnosno regionima, za jednu radio-službu i delatnost ili za više njih.

Planovi raspodele utvrđuju se na osnovu plana namene i plana razvoja sistema radio-veza usaglašenih prema članu 7. ovog zakona, a na zahtev korisnika radio-frekvencija.

Član 63

Radio-frekvencije utvrđene za koršćenje u određenim pograničnim zonama moraju se pre dodele kooordinirati sa susednim zemljama sa kojima su zaključeni posebni sporazumi o koordinaciji korišćenja radio-frekvencija na osnovu plana raspodele radio-frekvencija.

Radio-frekvencije iz određenih radio-frekvencijskih opsega, po potrebi se, pre dodele, koordiniraju sa susednim i drugim zainteresovanim zemljama.

Poslove iz st. 1. i 2. ovog člana vrši savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza.

3. Dodela i korišćenje radio frekvencija

Član 64

Korisnicima radio-frekvencija mogu se prvenstveno dodeliti radio-frekvencije iz radio-frekvencijskih opsega koji se međunarodnim ugovorima koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju raspodeljuju pojedinim službama i delatnostima na osnovu plana raspodele.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, korisnicima radio-frekvencija mogu se dodeliti i druge radio frekvencije, pod uslovom da korišćenje tih radio- frekvencija ne prouzrokuje štetne smetnje službama zemalja kojima su te radio-frekvencije raspodeljene međunarodnim ugovorima.

Član 65

Svaka dodela radio-frekvencija za određenu vrstu radio-stanica prijavljuje se Međunarodnom komitetu za registrovanje radio frekvencija:

1) ako bi korišćenje radio-frekvencija moglo da prouzrokuje štetnu smetnju radio-službi druge zemlje;

2) ako radio-frekvencija treba da se koristi za međunarodnu radio-vezu;

3) ako se želi postići međunarodno priznanje, odnosno zaštita radio-frekvencije na međunarodnom nivou.

Član 66

Korisnicima radio-frekvencija može se dodeliti jedna ili više isključivih, zajedničkih ili opštih radio-frekvencija, zavisno od plana raspodele radio- frekvencija.

Član 67

Radi racionalnog korišćenja radio-frekvencija, korišćenje dodeljene radio-frekvencije može se vremenski ograničiti, a ako je potrebno i izmeniti ili uskratiti pravo korišćenja.

Način na koji i uslove pod kojima se može ograničiti, izmeniti ili uskratiti pravo korišćenja dodeljene radio-frekvencije utvrđuje savezni organ uprave nadležan za poslove radio veza.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na radio-frekvencije koje se koriste za potrebe: službe za bezbednost vazdušne plovidbe, službe za bezbednost saobraćaja na moru i unutrašnjim plovnim putevima, službe za bezbednost saobraćaja na železnicama i drumovima, službe osmatranja i obaveštavanja u društveno-političkim zajednicama, hidrometeorološke službe, vatrogasne službe, službe hitne medicinske pomoći i službe zaštite odgovarajućih objekata, kao i na radio-frekvencije koje je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija prihvatila na međunarodnim konferencijama Međunarodne organizacije za telekomunikacije.

4. Dozvola za radio stanicu i puštanje u rad radio stanice

Član 68

Radio-stanica može se nabaviti i koristiti samo na osnovu prethodno pribavljene dozvole.

Dozvola za radio-stanicu izdaje se na propisanom obrascu, posebno za svaku radio stanicu.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, jedna dozvola izdaje se za:

1) radio-stanicu na vazduhoplovu;

2) radio-stanicu na brodu i drugim plovilima na moru i unutrašnjim plovnim putevima;

3) radio-stanicu u sistemu za pozivanje lica;

4) radio-stanicu na lokomotivama.

Član 69

Dozvolu za radio stanicu izdaje savezni organ uprave nadležan za poslove radio veza.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, dozvolu za radio stanice iz člana 57. tačka 1. ovog zakona izdaje nadležna PTT organizacija, a dozvolu za radio- stanice iz člana 57. tač. 3. i 4. ovog zakona izdaje ovlašćeni organ, odnosno organizacija u republici, odnosno autonomnoj pokrajini.

Za radio stanice iz člana 57. tačka 5. ovog zakona nije potrebna dozvola u smislu ovog zakona.

Član 70

Dozvolu za radio-stanice iz člana 56. stav 1. ovog zakona izdaje savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza, u saglasnosti sa saveznim organom uprave nadležnim za inostrane poslove

Dozvolu za radio-stanice iz člana 56. stav 2. ovog zakona izdaje savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza, u saglasnosti sa Saveznim sekretarijatom za narodnu odbranu i saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove.

Diplomatsko i konzularno predstavništvo, kao i strano pravno lice dužni su da dozvolu za radio stanice iz st. 1. i 2. ovog člana pribave pre unošenja radio-stanice u zemlju i da je pokažu nadležnom pograničnom organu uprave prilikom prelaska državne granice.

Član 71

Dozvolu za radio-stanice iz člana 58. ovog zakona stranom državljaninu izdaje savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza, u saglasnosti sa saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove.

Strani državljanin dužan je da dozvolu za radio-stanice iz stava 1. ovog člana pribavi pre unošenja radio-stanice u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju i da je pokaže nadležnom pograničnom organu uprave prilikom prelaska državne granice.

Dozvola za radio-stanice iz čl. 56, 57. i 58. ovog zakona ne može se izdati ako se to protivi interesima bezbednosti zemlje. Rešenje o odbijanju izdavanja dozvole je konačno i ne mora se obrazložiti.

Član 72

Zahtev za izdavanje dozvole za radio-stanicu, koju izdaje savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza podnosi se neposredno tom organu.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za radio-stanicu prilažu se podaci o radio- stanici, i to: lokacija i namena, izlazna snaga, podaci o antenama i mišljenje nadležnog organa u republici, odnosno autonomnoj pokrajini o usklađenosti sa planom razvoja radio-veza.

Ako radio-stanica treba da se koristi u određenoj radio-mreži, uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio-stanicu mora se priložiti odgovarajuća dokumentacija o radio-mreži.

Član 73

Na stranom vazduhoplovu, dok boravi na aerodromu, mora se nalaziti dozvola za radio-stanicu, koju je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vazduhoplov registrovan.

Na stranom brodu i drugom plovnom objektu na moru i unutrašnjim plovnim putevima, dok borave u luci, odnosno pristaništu, mora se nalaziti dozvola za radio-stanicu, koju je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je brod, odnosno plovilo registrovano.

Na stranoj lokomotivi, dok boravi na železničkoj stanici, mora se nalaziti dozvola za radio-stanicu, koju je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je lokomotiva registrovana.

Uslovi za rad radio-stanice iz st. 1. 2. i 3. ovog člana upisuju se u dozvolu i moraju biti u skladu sa Međunarodnom konvencijom o telekomunikacijama, koja obavezuje Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Član 74

Dozvola za radio-stanicu, po pravilu, važi deset godina, osim dozvole za radio stanicu na vazduhoplovu, odnosno brodu čije važenje je vezano za plovidbenost vazduhoplova, odnosno broda.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, na zahtev korisnika mogu se izdavati dozvole za radio-stanice sa ograničenim rokom važenja.

Imalac radio-stanice dužan je da 60 dana pre isteka roka iz stava 1. ovog člana podnese zahtev za obnavljanje, odnosno izdavanje nove dozvole.

Član 75

Za radio-stanicu čiji se kvalitet ispituje, istražuje i prikazuje, izdaje se privremena dozvola.

Važenje privremene dozvole za radio-stanicu ne može biti duže od 60 dana.

Privremenu dozvolu iz stava 1. ovog člana izdaje savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza, u saglasnosti sa Saveznim sekretarijatom za narodnu odbranu i saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove.

Član 76

Dozvola za radio-stanicu prestaje da važi:

1) istekom roka važenja privremene dozvole;

2) zamenom dozvole;

3) istekom roka za puštanje u rad radio-stanice;

4) prestankom postojanja imaoca radio-stanice;

5) smrću vlasnika radio-stanice;

6) prestankom potrebe za radio-vezama;

7) prestankom članstva u radio-amaterskoj organizaciji;

8) trajnom zabranom korišćenja radio-stanice;

9) otuđenjem ili rashodovanjem radio-stanice.

Dozvola za radio-stanicu koja je prestala da važi, mora se, u roku od 30 dana od dana nastupanja jedne od okolnosti iz stava 1. tač. 4. do 8. ovog člana, vratiti organu uprave, odnosno organizaciji koja je dozvolu izdala.

Ako imalac sredstva veze promeni naziv, odnosno firmu, dužan je da pribavi novu dozvolu za radio-stanicu.

Član 77

Radio-stanica mora početi da radi najkasnije u roku od jedne godine od dana izdavanja dozvole, odnosno u roku od 30 dana od dana dovršetka objekta u kome je smeštena.

Radio-stanica se može pustiti u rad po izvršenom tehničkom pregledu.

Od tehničkog pregleda se izuzimaju radio-stanice građana iz člana 57. tač. 1, 4. i 5. ovog zakona.

Član 78

Ako iz objektivnih razloga imalac radio-stanice nije u mogućnosti da u roku iz člana 77. ovog zakona pusti u rad radio-stanicu, dužan je da o razlozima zakašnjenja obavesti organ uprave, odnosno organizaciju koja je izdala dozvolu za radio-stanicu, najdocnije 15 dana pre isteka roka za puštanje radio-stanice u rad, i da predloži novi rok početka rada radio-stanice.

Organ uprave, odnosno organizacija iz stava 1. ovog člana može, ako oceni da su razlozi za zakašnjenje puštanja radio-stanice u rad bili takve prirode da imalac radio-stanice nije mogao uticati na njihovo otklanjanje, produžiti predviđeni rok za puštanje radio-stanice u rad.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, ako je početak rada radio-stanice vezan za završetak izgradnje i montaže opreme za smeštaj radio-stanice, rok za puštanje u rad radio-stanice može se produžiti do završetka izgradnje tog objekta.

Član 79

Ako se prilikom puštanja u rad radio-stanice utvrdi da radio-stanica, i pored toga što ispunjava uslove iz ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, prouzrokuje štetne smetnje drugim radio-stanicama ili trpi štetne smetnje od drugih radio-stanica, organ upravne, odnosno organizacija koja je izdala dozvolu za tu radio-stanicu dužna je da preduzme potrebne mere za otklanjanje utvrđenih štetnih smetnji.

5. Korišćenje i održavanje radio-stanice

Član 80

Imalac, odnosno korisnik radio-stanice mora koristiti i održavati radio-stanicu tako da ne prouzrokuje štetne smetnje radio-službama ili sistemima radio-veza drugih imalaca, odnosno korisnika radio-stanice koji rade u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 81

Radio-stanice i radio-sistemi mogu se koristiti samo ako ispunjavaju uslove određene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 82

Uslovi utvrđeni u dozvoli za radio-stanicu mogu se izmeniti ako se u toku rada te radio-stanice za to ukaže potreba.

Izmene uslova iz stava 1. ovog člana vrši organ uprave, odnosno organizacija koja je izdala dozvolu za radio-stanicu, na zahtev imaoca radio-stanice.

Član 83

Ako u toku rada radio-stanice dođe do promena u planu namene, u planovima raspodele, odnosno u propisima o uslovima za korišćenje radio-stanica, imalac radio-stanice dužan je da, na zahtev organa uprave, odnosno organizacije koja je izdala dozvolu za radio-stanicu, prilagodi rad te radio-stanice nastalim promenama.

Član 84

U određenim radio-frekvencijskim opsezima koji su planom namene predviđeni za industrijsku, naučnu i medicinsku primenu radio-frekvencijske energije, korisnici radio-stanica koje rade u tim radio-frekvencijskim opsezima ne mogu zabranom korišćenja tih uređaja tražiti zaštitu od štetnih smetnji koje su prouzrokovane njihovom primenom.

Član 85

Imalac radio-stanice dužan je da se prilikom rada radio-stanice pridržava uslova određenih u dozvoli za radio-stanicu i uslova određenih ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, da obezbedi da se radom njegove radio-stanice ne stvaraju štetne smetnje u radu drugih radio-stanica, kao i da preduzima mere za blagovremeno otklanjanje nepravilnosti u radu svoje radio- stanice.

Ako se radio-stanica ne koristi na način i pod uslovima iz stava 1. ovog člana, organ uprave, odnosno organizacija koja je izdala dozvolu za radio-stanicu može imaocu radio-stanice privremeno ili stalno zabraniti rad te radio-stanice.

Član 86

Imalac radio-stanice dužan je da odredi lice koje će se starati o pravilnom radu radio-stanice, vršiti trajnu kontrolu rada radio-stanice, preduzimati mere za otklanjanje nedostataka i odgovarati za rad radio-stanice.

Ako imalac radio-stanice ne odredi odgovorno lice, funkcioner koji rukovodi organom, odnosno lice koje prema statutu predstavlja organizaciju smatra se odgovornim u smislu stava 1. ovog člana.

Član 87

Radio-stanica na jugoslovenskom i stranom vazduhoplovu može se, dok se vazduhoplov nalazi na aerodromu, upotrebiti samo za radio-vezu sa službom kontrole letenja, radi prijema podataka i uputstava za poletanje i kretanje po manevarskim površinama na aerodromu. Vazduhoplovi mogu, dok se nalaze na aerodoromu, koristiti prenosne radio-stanice za ostvarivanje radio-veze sa službom prihvata i otpreme putnika, prtljaga i robe na tom aerodromu.

Član 88

Radio-stanica na jugoslovenskom i stranom brodu i drugom plovilu na moru i unutrašnjim plovnim putevima ne sme se upotrebljavati dok se brod, odnosno plovilo nalazi u luci, odnosno pristaništu, osim radio-stanice koja služi za radio-vezu sa službom lučke pilotaže i za manevrisanje u luci, odnosno pristaništu, kao i prenosne radio-stanice za ostvarivanje radio veze u luci, odnosno pristaništu, pri iskrcavanju i ukrcavanju putnika, istovara robe i drugim brodskim manipulacijama.

Član 89

Radio-stanice na stranim lokomotivama mogu se upotrebljavati na jugoslovenskim prugama do pogranične železničke stanice u skladu sa međunarodnim ugovorom koji obavezuje Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Član 90

Sve vrste radio-stanica moraju se, pri emitovanju, identifikovati.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ne moraju se identifikovati;

1) radio-relejne stanice;

2) zemaljske satelitske stanice;

3) radio-stanice na sredstvima za spasavanje kad automatski emituju određen signal za opasnost;

4) radio-far stanice za obeležavanje mesta nesreće;

5) druge radio-stanice određene propisima o identifikaciji radio-stanica.

Član 91

Imaocu, odnosno korisniku radio-stanice zabranjeno je da prenosi:

1) lažne ili pogrešne signale i saopštenja, naročito za opasnost, hitnost, bezbednost ili identifikaciju;

2) signale i saopštenja bez identifikacije, osim u slučaju predviđenom u članu 90. stav 2. tačka 4. ovog zakona;

3) signale i saopštenja koji se ne odnose na njegovu delatnost;

4) nepotrebne i suvišne signale i saopštenja.

Imaocu, odnosno korisniku radio-stanice zabranjeno je da;

1) prima signale i saopštenja koji nisu namenjeni njemu ili koji nisu za opšti prijem;

2) objavljuje sadržaj, otkriva postojanje, publikuje ili na drugi način koristi, bez odobrenja, bilo koje signale i saopštenja iz tačke 1. ovog stava.

Član 92

Znaci opasnosti i pozivi, poruke i saopštenja koji se emituju u slučaju opasnosti za brod i drugi plovni objekat na moru i unutrašnjim plovnim putevima, kao i za vazduhoplov, ili u slučaju elementarnih nepogoda i pri spasavanju ljudskih života, imaju prvenstvo u prenosu saopštenja preko svih vrsta radio-stanica.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, dozvoljeno je da se, pored dodeljenih frekvencija i određenih uslova za radio-stanice, upotrebe i druge frekvencije i da se radi na način koji je najpogodniji da imalac radio-stanice ostvari zadatak u vezi sa otklanjanjem opasnosti.

Imalac radio-stanice koji primi znake opasnosti dužan je da odmah prekine rad, da se odazove pozivu i stavi svoju radio-stanicu na raspolaganje, odnosno da postupi kako je najcelishodnije u takvoj situaciji.

6. Radio veze oružanih snaga, organa unutrašnjih poslova i organa inostranih poslova

Član 93

Savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza, Savezni sekretarijat za narodnu odbranu i savezni organ uprave nadležan za unutrašnje poslove dužni su da sarađuju u razvoju sredstava i stanica za kontrolu radio-emisija i na usavršavanju sistema kontrole radio-emisija na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, naročito radi obezbeđivanja efikasnog i ekonomičnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, otkrivanja i prekidanja rada radio-stanica bez dozvole i nedozvoljenih radio-emisija, kao i radi brzog otklanjanja štetnih smetnji.

Član 94

Radio-veze oružanih snaga, organa unutrašnjih poslova i organa inostranih poslova bliže se uređuju posebnim propisima, u skladu sa ovim zakonom.

Oružane snage, organi unutrašnjih poslova i organi inostranih poslova pridržavaju se odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji se odnose na namenu frekvencijskih opsega i vrsta emisija u skladu sa prirodom službe koja se obavlja pomoću odnosne radio-stanice, kao i na preduzimanje mera za sprečavanja štetnih smetnji i na pružanje pomoći u slučaju opasnosti.

Kad radio-stanice oružanih snaga, odnosno organa unutrašnjih poslova i organa inostranih poslova učestvuju u radio-službama drugih imalaca radio-stanica, moraju se prilagoditi odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona za vršenje takvih službi.

Posebne uslove za instalisanje, korišćenje, održavanje i kontrolu emisija i inspekciju radio-stanica oružanih snaga, odnosno organa unutrašnjih poslova i organa inostranih poslova, kao istraživanje i otklanjanje štetnih smetnji između tih radio-stanica, utvrđuje, zavisno od delokruga organa uprave, savezni sekretar za narodnu odbranu, odnosno funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove, odnosno funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za inostrane poslove u sporazumu sa funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza.

Član 95

Posebne uslove za instalisanje, korišćenje, održavanje i kontrolu radio-emisija i inspekciju radio-veza u vezama za potrebe rukovođenja u društveno-političkim zajednicama (plan raspodele i dodele frekvencija, posebni uslovi za korišćenje frekvencija, pozivni znaci, znaci za identifikaciju i dr.) utvrđuje savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza, u sporazumu sa Saveznim sekretarijatom za narodnu odbranu.

7. Evidencija podataka u oblasti radio-veza

Član 96

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza, za potrebe planiranja radio-frekvencija, kontrole radio-emisija i inspekciju radio-stanica, vodi evidenciju podataka u oblasti radio-veza koji se odnose na:

1) dozvole za radio-stanice i podatke iz tih dozvola, osim za radio-stanice iz člana 57. tač. 1. i 4. ovog zakona;

2) koordinaciju korišćenja radio-frekvencija sa susednim i drugim zemljama;

3) prijavljivanje i registrovanje dodela radio-frekvencija kod Međunarodnog saveza za telekomunikacije;

4) kontrolu radio-emisija i inspekciju radio-stanica;

5) imaoce radio-stanica;

6) reljef teritorije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: model reljefa) i odgovarajućih pograničnih područja susednih zemalja;

7) druge podatke koji se odnose na planiranje radio-frekvencija, kontrolu radio-emisija i inspekciju radio-stanica.

Član 97

Organ uprave, odnosno organizacija koja je izdala dozvolu za određenu vrstu radio-stanice vodi evidenciju dozvola za radio-stanice i podataka iz tih dozvola.

Organ uprave, odnosno organizacija iz stava 1. ovog člana dostavlja saveznom organu uprave nadležnom za poslove radio-veza kopiju izdate dozvole za radio-stanicu, u roku od osam dana od dana izdavanja te dozvole.

Član 98

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza vodi centralnu evidenciju dozvola za radio-stanice koje su izdali organi uprave, odnosno organizacije iz člana 97. ovog zakona i podataka iz tih dozvola.

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza dostavlja podatke za radio-stanicu za koju on izdaje dozvolu nadležnom organu uprave u republici, odnosno autonomnoj pokrajini, u roku od osam dana od dana početka rada te radio-stanice.

Podaci iz stava 2. ovog člana dostavljaju se nadležnom organu u republici, odnosno autonomnoj pokrajini za radio-stanice na njenoj teritoriji.

Član 99

Podatke iz člana 96. ovog zakona mogu koristiti zainteresovani organi uprave u društveno-političkim zajednicama, oružane snage, društveno-političke organizacije i društvene organizacije.

Savezni organi uprave nadležan za poslove radio-veza može podatke iz člana 96. ovog zakona dati i preduzećima i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama, na njihov zahtev, i to samo one koji se odnose na njihov sistem radio-veza.

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza daje podatke iz stava 2. ovog člana uz naknadu.

8. Kontrola radio-emisija i ispitivanje u radio-vezama

Član 100

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza može na teriotriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije da osniva centre za kontrolu radio-emisija (u daljem tekstu: kontrolno-merni centri), kao područne organizaacione jedinice, sa zadatkom da vrše određene poslove iz njegove nadležnosti.

Odluku o osnivanju kontrolno-mernih centara donosi Savezno izvršno veće, na predlog saveznog organa upravne nadležnog za poslove radio-veza.

Član 101

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza može na zahtev organizacija i organa da:

1) ispituje radio-stanice i sisteme radio-veza radi proveravanja da li ispunjavaju uslove određene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona;

2) ispituje predajnike, prijemnike, antene i druge uređaje koji se koriste u sistemu radio veza, radi proveravanja da li ti uređaji imaju karakteristike utvrđene jugoslovenskim standardima ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona;

3) vrši i druga ispitivanja i merenja u oblasti radio-veza za pot reba planiranja i projektovanja novih sistema i mera radio-veza.

Za ispitivanje i merenje iz stava 1. ovog člana plaća se naknada.

Obaveza plaćanja naknade iz stava 2. ovog člana ne odnosi se na radnje predviđene u čl. 62, 63. i 119. ovog zakona.

9. Tehnička sredstva, oprema i objekti

Član 102

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza planira i obezbeđuje odgovarajuća tehnička sredstva, opremu i objekte radi vršenja poslova određenih ovim zakonom.

Član 103

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza može pojedine poslove iz člana 101. ovog zakona poveriti organizaciji ili zajednici koja je stručno osposobljena da može vršiti određene poslove za potrebe tog organa.

IV MERE ZA OBEZBEĐENJE VEZA

Član 104

Objekti i tehnička sredstva veza moraju biti postavljeni, korišćeni i održavani tako da njihov rad ne prouzrokuje smetnje u funkcionisanju i korišćenju drugog sistema veza ili njegovog dela.

Član 105

Radi obezbeđenja uslova za pravilno i nesmetano funkcionisanje i razvoj obavezno povezanih sistema veza, imaoci tih sistema imaju pravo da na način i pod uslovima utvrđenim propisima o eksproprijaciji na zemljištima i objektima u društvenoj svojini i svojini građana izgrađuju, postavljaju i održavaju objekte i tehnička sredstva veza koji su sastavni deo njihovog sistema veza.

U pružnom i putnom pojasu mogu se polagati kablovi za sisteme veza pod uslovom da se time ne ugrozi bezbednost saobraćaja i stabilnost saobraćajnog objekta.

Član 106

Pri izgradnji i postavljanju objekata i tehničkih sredstava veza na zemljište i u objekat u društvenoj svojini i svojini građana, imaoci obavezno povezanih sistema veza dužni su da sprovedu propisane mere za zaštitu sistema veza od oštećenja do kojih bi moglo doći normalnim korišćenjem odnosnog zemljišta ili objekta.

Član 107

U blizini objekata, tehničkih sredstava veza i spojnih puteva sistema veza imalaca sistema veza ne smeju se izvoditi radovi ili podizati objekti koji bi mogli da oštete ili ometaju njihovo funkcionisanje.

Ako u blizini objekta i tehničkih sredstava veza treba da se izvedu određeni radovi ili podigne novi objekt, investitor, odnosno izvođač radova dužan je da o tome blagovremeno pribavi saglasnost imaoca odnosnog sistema veza radi preduzimanja potrebnih mera za zaštitu i obezbeđenje nesmetanog funkcionisanja tog sistema veza.

Troškove preduzimanja mera iz stava 2. ovog člana snosi investitor, odnosno izvođač radova.

Član 108

U blizini određenih radio-stanica i na pravcima prostiranja usmerenih radio-talasa od jedne do druge radio-stanice mora postojati zaštitna zona u kojoj se ne smeju graditi druge radio-stanice ili objekti i postrojenja koji svojom lokacijom, konstrukcijom i funkcionisanjem mogu ometati prostiranje radio-talasa ili prouzrokovati smetnje u radio-vezama.

Veličina zaštitne zone iz stava 1. ovog člana i uslovi pod kojima se određeni objekti mogu graditi u toj zoni utvrđuju se prema radio-frekvencijskom opsegu u kome radio-stanice rade, vrsti prenosa poruka i tipu antene.

Član 109

Ispod nadzemnih i iznad podzemnih žičnih vodovoda ili u njihovoj neposrednoj blizini, kao i na pravcima usmerenih radio-talasa od predajne do prijemne radio-stanice ne smeju se saditi sadnice koje bi mogle da oštete ili ometaju rad tih vodova, odnosno veza.

Ako usled razvoja rastinja dođe do ometanja rada žičnih vodova ili radio-veza po radio-koridorima, nosilac prava raspolaganja, odnosno sopstvenik zemljišta dužan je da potkreše rastinje.

Ako nosilac prava raspolaganja, odnosno sopstevenik zemljišta ne potkreše rastinje, potkresaće ga imalac sistema veza o svom trošku.

Član 110

Ako je zbog izgradnje ili rekonstrukcije nekog investicionog objekta neophodno da se izmesti određeni objekt, postrojenje, uređaj ili spojni put sistema veza, izmeštanje će se izvršiti u skladu sa tehničkim uslovima za taj sistem.

Troškove izmeštanja iz stava 1. ovog člana snosi investitor.

Član 111

Elektroenergetska postrojenja za prenos, raspodelu i korišćenje električne energije koja se nalaze u blizini sistema veza ili njegovog dela moraju biti izvedena, korišćena i održavana tako da njihov rad ne prouzrokuje smetnje u funkcionisanju odnosnog sistema veza i da ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi koji izvode radove na sistemu veza ili koriste sistem veza.

Član 112

Električna i druga postrojenja, uređaji i aparati ne smeju proizvoditi elektromagnetske smetnje u radu bilo kog sistema veza ili u prijemu poruka i radio televizijskih programa (u daljem tekstu: prijem radio-emisija).

Električna i druga postrojenja, uređaji i aparati proizvedeni ili uvezeni za korišćenje na teritoriji Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije moraju imati atest da su na njima sprovedene mere za suzbijanje elektromagnetskih smetnji u radu sistema veza i u prijemu poruka i radio emisija.

Član 113

U gradovima i naseljima gradskog karaktera, a prema potrebi i van naselja, ne smeju se postavljati radio-stanice iznad određene snage zračenja, zavisno od frekvencijskog opsega, kao ni radio-stanice koje mogu ometati normalan rad drugih sistema veza ili prijem radio-emisija.

U gradovima i naseljima gradskog karaktera moraju se utvrditi slobodni pravci za ulaz i izlaz radio-relejnih veza (radio-koridori).

Član 114

Zajednički antenski sistemi iz člana 45. i kablovski distribucioni sistemi iz člana 46. ovog zakona smatraju se uređajima u sistemu veza u skladu sa ovim zakonom, a imalac tih uređaja mora ih održavati u ispravnnom stanju.

V MEĐUNARODNE VEZE

Član 115

Sistemi veza mogu se povezivati sa sistemima veza drugih zemalja na osnovu međunarodnih ugovora koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Sistemi veza i stava 1. ovog člana moraju pored uslova iz ovog zakona ispunjavati i odgovarajuće uslove iz međunarodnih ugovora i standarde koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Međunarodne veze grade se i uspostavljaju sa sistemima veza drugih zemalja na način kojim se ne narušava tehnološko jedinstvo sistema veza Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno interesi bezbednosti zemlje.

Imaoci sistema veza koji neposredno izvršavaju međunarodne ugovore mogu sa stranim pravnim licima neposredno zaključivati posebne ugovore radi izvršavanja tih međunarodnih ugovora u okviru svojih ovlašćenja.

Član 116

Savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza, u saglasnosti sa Saveznim sekretarijatom za narodnu odbranu i saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove, izdaje dozvolu za povezivanje sistema veza sa sistemom veza druge zemlje.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, dozvola nije potrebna ako se proširuje kapacitet sistema veza JPTT i JRT na postojećim međunarodnim relacijama.

Član 117

Savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza ostvaruje saradnju i održava veze sa međunarodnim organizacijama i organima i organizacijama drugih zemalja koje se bave poslovima veza i stara se o izvršavanju međunarodnih ugovora u oblasti veza koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Saradnju sa međunarodnim organizacijama i organima i organizacijama drugih zemalja mogu ostvariti i zajednice i poslovne zajednice preduzeća u čiju delatnost pretežno spada vršenje određenih poslova u oblasti veza, u skladu sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju,.

Savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza koordinira i usaglašava stavove zainteresovanih saveznih organa uprave, saveznih organizacija, zajednica i poslovnih zajednica preduzeća u pogledu međunarodne saradnje u oblasti veza radi ostvarivanja interesa Jugoslavije u oblasti veza.

VI INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 118

Savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i međunarodnih ugovora koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, a naročito u pogledu:

1) povezivanja pojedinih sistema veza sa odgovarajućim sistemima veza drugih zemalja;

2) pravilnog ostvarivanja i funkcionisanja sistema međunarodnih veza.

Član 119

Savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza vrši nadzor nad primenjivanjem ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i međunarodnih ugovora u oblasti radio-veza koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

U okviru nadzora iz stava 1. ovog člana, savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza ostvaruje:

1) kontrolu dozvoljenih radio-emisija;

2) otkrivanje nedozvoljenih radio-emisija i preduzimanje mera za prekidanje tih radio-emisija;

3) istraživanje štetnih smetnji i preduzimanje mera za otklanjanje štetnih smetnji i to:

- između radio-stanica u zemlji i radio-stanica u inostranstvu;

- između radio-stanica u zemlji;

- između radio-stanica saveznih organa uprave i saveznih organizacija, kao i između tih radio-stanica i radio-stanica drugih imalaca;

4) inspekciju radio-stanica obavezno povezanih sistema veza, inspekciju radio- stanica sistema veza čiji se planovi razvoja usaglašavaju na nivou saveznog organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja i veza, kao i inspekciju radio-stanica bez dozvola i radio-stanica iz stava 2. tačka 3. ovog člana.

Član 120

Inspekcijski nadzor iz člana 118. ovog zakona vrši savezni inspektor za veze, a inspekcijski nadzor iz člana 119. ovog zakona - savezni inspektor za radio-veze (u daljem tekstu: savezni inspektor). Poslove kontrole radio-emisija iz člana 119ovog zakona vrše kontrolori radio-emisija.

Funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove radio-veza može se za vršenje određenih poslova inspekcijskog nadzora iz člana 119. ovog zakona odrediti i drugog stručnog radnika iz oblasti radio-veza, u skladu sa samoupravnim opštim aktom radne zajednice.

Član 121

Za vršenje poslova saveznog inspektora mogu se postavljati samo lica koja imaju propisanu stručnu spremu.

Savezni inspektor mora imati posebnu legitimaciju za vršenje inspekcijskih poslova.

Kontrolor radio-emisija mora imati posebnu legitimaciju za vršenje poslova kontrole radio-emisije, odnosno radio-stanice.

Legitimaciju saveznog inspektora za veze izdaje savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza, a saveznog inspektora za radio-veze i kontrolora radio-emisija - savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza.

Član 122

Ako se inspekcijski nadzor vrši u organu ili organizaciji, savezni inspektor dužan je da o svom prisustvu obavesti starešinu organa, odnosno odgovorno lice u organizaciji.

Savezni inspektor dužan je da čuva sve podatke koje sazna pri vršenju inspekcijskog nadzora koji predstavljaju državnu, vojnu, službenu i poslovnu tajnu.

Član 123

Savezni inspektor ima pravo da, pri vršenju inspekcije, pregleda postrojenja i uređaje koji se koriste za međunarodne veze i da izvrši ili zahteva izvršenje određenih ispitivanja u vezi sa stanjem i radom tih postrojenja i uređaja.

Savezni inspektor ima pravo da pregleda tehničku i drugu dokumentaciju koja sadrži podatke potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora.

Pri vršenju inspekcijskog nadzora mora se voditi računa o tome da se ne ometa redovan rad sistema međunarodnih veza, odnosno redovan rad radio-stanica.

Član 124

Savezni inspektor ima pravo da pregleda dozvolu za radio-stanicu, ovlašćenja operatora radio-stanice, tehničku i drugu dokumentaciju koja se odnosi na radio-stanicu i samu radio-stanicu ili pojedine uređaje u radio-stanici, kao i da izvrši određena ispitivanja i merenja na radio-stanici ili na pojedinim uređajima u radio-stanici ili da od imaoca, odnosno korisnika radio-stanice zahteva izvršenje takvih ispitivanja i merenja.

Član 125

Imaoci sistema veza i određenih sredstava veza, odnosno radio-stanica dužni su da saveznom inspektoru omoguće vršenje inspekcije, da mu daju potrebna obaveštenja i omoguće da razgleda dokumentaciju potrebnu za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i da, na zahtev saveznog inspektora, bez odlaganja dostave potrebne podatke i materijale.

Imaoci radio-stanica dužni su da se odazovu pozivima radi vršenja kontrolnih radio-merenja.

Član 126

Ako savezni inspektor za veze u vršenju nadzora utvrdi da se imaoci sistema veza ne pridržavaju odredaba ovog zakona ili drugih saveznih propisa iz oblasti veza, dužan je da preduzme jednu ili više od sledećih mera:

1) da odredi rok i da naredi da se otklone nedostaci na uređajima, spojnim putevima i drugoj opremi koja se koristi za međunarodne veze, kao i nepravilnosti u njihovom radu - ako utvrdi da ti nedostaci, odnosno nepravilnosti ometaju ili bi mogli da ometaju njihovo pravilno funkcionisanje;

2) da predloži saveznom organu uprave nadležnom za poslove saobraćaja i veza privremen prekid rada uređaja, spojnih puteva i druge opreme koja se koristi za međunarodne veze dok se ne ispune propisani uslovi pod kojima se oni mogu koristiti, da odredi rok u kome se ti uslovi moraju ispuniti;

3) da naredi privremen prekid rada postrojenja ili uređaja dok se ne otklone utvrđeni nedostaci, odnosno utvrđene nepravilnosti - ako se ne postupi u smislu tačke 1. ovog stava.

Ako savezni inspektor utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za povezivanje pojedinih sistema veza sa odgovarajućim sistemom veza drugih zemalja, obavestiće o tome savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza.

Ako se nedostaci, odnosno nepravilnosti u radu postrojenja i uređaja iz st.1. i 2. ovog člana ne otklone ni u određenom roku, savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza, na zahtev saveznog inspektora, doneće rešenje o zabrani korišćenja tih sistema i odrediće mere za sprečavanje rada odnosnih postrojenja i uređaja.

Član 127

Ako savezni inspektor prilikom vršenja nadzora utvrdi da se imaoci radio-stanica ne pridržavaju odredaba ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i međunarodnih ugovora u oblasti radio-veza, dužan je da naredi preduzimanje sledećih mera:

1) da se, u određenom roku, otklone nepravilnosti u radio-emisiji, odnosno nedostaci na radio-stanici;

2) da odmah prekine rad radio-stanice bez dozvole ili nedozvoljenu radio-emisiju i da odredi mere za onemogućavanje rada radio-stanice bez dozvole ili nedozvoljene radio-emisije;

3) da se privremeno prekine emisija radio-stanice koja prouzrokuje štetnu radio-smetnju u prijemu druge radio-stanice dok se ne otklone uzroci te radio-smetnje.

Ako imalac radio-stanice ne postupi po naređenju iz tač. 1. do 3. stav 1. ovog člana, organ uprave, odnosno organizacija koja je izdala dozvolu za radio-stanicu doneće, na zahtev saveznog inspektora, rešenje o oduzimanju dozvole i odrediće mere za onemogućavanje radio-emisije te radio-stanice.

Član 128

Ako je savezni inspektor, prilikom vršenja poslova inspekcijskog nadzora, izdao naređenje ili izrekao zabranu iz čl. 126. i 127. ovog zakona, rešenje o tom naređenju ili zabrani dostaviće odmah organizaciji ili licu na koje se to rešenje odnosi.

Član 129

Ako savezni inspektor utvrdi da u zoni prostiranja usmerenih radio-talasa postoji rastinje ili se grade objekti ili postrojenja koji svojom lokacijom, konstrukcijom ili funkcionisanjem mogu ometati predaju, odnosno prijem radio-emisija u toj zoni, obavestiće o tome organ uprave koji je izdao odobrenje za izgradnju tog objekta,, odnosno postrojenja, kao i imaoca sistema veza, i predložiće mere koje treba preduzeti da se ne ometa predaja, odnosno prijem radio-emisija.

Organ uprave iz stava 1. ovog člana dužan je da, u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja, izvesti savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza o preduzetim merama.

Član 130

Savezni inspektor vrši inspekcijski nadzor samostalno i dužan je da se u vršenju tog nadzora pridržava ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

Protiv rešenja saveznog inspektora donesenog po odredbama čl. 126. i 127. ovog zakona može se, u roku od osam dana od dana prijema rešenja, podneti žalba saveznom organu uprave nadležnom za poslove saobraćaja i veza, odnosno saveznom organu uprave nadležnom za poslove radio-veza.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 131

Kad savezni inspektor u vršenju inspecijskog nadzora utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj, privredni prestup ili krivično delo, dužan je da bez odlaganja podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa ili krivičnog dela.

Organ kome je podnesen zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno organ kome je podnesena prijava za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa ili krivičnog dela dužan je da o ishodu postupka obavesti savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza, odnosno savezni organ uprave nadležan za poslove radio-veza čiji je savezni inspektor podneo taj zahtev, odnosno prijavu.

Član 132

Za postupanje saveznog inspektora važe odredbe propisa o opštem upravnom postupku.

Član 133

Saveznom inspektoru, odnosno kontroloru radio-emisije, prilikom otkrivanja radio-stanice bez dozvole ili radio-stanice čija radio-emisija prouzrokuje štetnu smetnju, mora se, na osnovu rešenja saveznog organa uprave nadležnog za poslove radio-veza, omogućiti ulazak u tuđ stan ili druge prostorije radi pristupa toj radio-stanici.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, saveznom inspektoru, odnosno kontroloru radio-emisije, mora se omogućiti ulazak u stan ili druge prostorije i bez rešenja saveznog organa uprave nadležnog za radio-veze, ako je otkrivena radio-stanica bez dozvole ili radio-stanica čija radio-emisija prouzrokuje štetnu smetnju, kojom se ugrožava funkcionisanje u sistemu veza oružanih snaga, unutrašnjih poslova ili u sistemu veza u oblasti bezbednosti saobraćaja, a na taj način i bezbednost zemlje, ljudi ili imovine većeg obima.

Član 134

Imalac sistema veza dužan je da svojim opštim aktom utvrdi organizaciju i način vršenja kontrole svog sistema veza i da obezbedi stalno vršenje te kontrole.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 135

Novčanom kaznom od 30.000 do 300.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice kao imalac sistema veza:

1) ako svoj sistem veza ne planira, ili ne gradi ili ne koristi ili ne održava na način koji obezbeđuje tehnološko jedinstvo sistema veza u skladu sa osnovnom tehničkom i tehnološkom koncepcijom sistema veza (član 6. stav 1);

2) ako svoj sistem veza ne poveže u Sistem veza Jugoslavije (član 27);

3) ako sistem veza koji se obavezno povezuje u Sistem veza Jugoslavije ne poveže tako da ovaj sistem može efikasno funkcionisati u vanrednim okolnostima (član 26. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1.500 do 30.000 novih dinara i odgovorno lice u pravnom licu imaocu sistema veza.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u organu društveno-političke zajednice, drugom državnom organu ili mesnoj zajednici koja je imalac sistema veza, novčanom kaznom od 1.500 do 30.000 novih dinara.

Član 136

Novčanom kaznom 24.000 do 240.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice kao imalac sistema veza ili sredstava veza:

1) ako objekte ili tehnička sredstva veze koja su od značaja za tehnološko jedinstvo sistema veza proizvodi ili projektuje ili upotrebljava ili gradi ili održava mimo propisanih standarda ili tehničkih normativa ili normi kvaliteta proizvoda i usluga ili tehničkih uslova ili propisa donesenih na osnovu saveznih zakona (član 14);

2) ako novoizgrađeni sistem veza ili deo sistema veza koji predstavlja određenu tehnološku celinu pusti u rad i koristi bez tehničkog pregleda (član 16);

3) ako u svom sistemu veza ne obezbedi neprekidno napajanje električnom energijom u redovnim i vanrednim okolnostima onih postrojenja ili uređaja od kojih zavisi pravilno funkcionisanje i nesmetano korišćenje Sistema veza Jugoslavije (član 29. stav 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1.200 do 24.000 novih dinara i odgovorno lice u pravnom licu imaocu sistema veza ili sredstava veza.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u organu društveno-političke zajednice, drugom državnom organu ili mesnoj zajednici koja je imalac sistema veza ili sredstava veza, novčanom kaznom od 400 do 8.000 novih dinara.

Član 137

Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 novih dinara kazniće se za privredni prestup PTT organizacija, radio-difuzna organizacija, elektroprivredna organizacija ili drugo pravno lice;

1) ako ne izgradi kanalizacionu mrežu za pretplatničku telekomunikacionu mrežu ili kablovsku distribucionu mrežu za distribuciju radio i televizijskih programa ili ako u objekte ne ugradi telefonsku i kablovsku distribucionu instalaciju (član 18. st. 1. i 2);

2) ako prioritetno ne obezbedi napajanje električnom energijom postrojenja i uređaja obavezno povezanih sistema veza (član 29. stav 2);

3) ako sistem veza ne planira, ne gradi ili ne održava na način koji obezbeđuje njegovo tehnološko jedinstvo i nesmetano funkcioniše (član 32. stav 2);

4) ako ne organizuje ili ne vrši PTT usluge na način i pod uslovima koji obezbeđuju efikasno i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika tih usluga i u skladu sa interesima bezbednosti zemlje (član 33);

5) ako ne obezbedi pravilno i nesmetano funkcionisanje PTT saobraćaja ili ako PTT usluge ne vrši u skladu sa zakonom ili opštim aktima Zajednice JPTT (član 36);

6) ako ne preduzima mere za obezbeđenje i zaštitu sistema veza i funkcionisanje PTT saobraćaja na svom području (član 37. stav 1);

7) ako svoj sistem veza poveže sa sistemom veza druge zemlje protivno uslovima iz ovog zakona ili odgovarajućim uslovima iz međunarodnih ugovora ili standardima koji obavezuju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju ili na način kojim se narušavaju tehnološko jedinstvo sistema veza Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili interesi bezbednosti zemlje (član 115. st. 2. i 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 900 do 1.800 novih dinara i odgovorno lice u PTT organizaciji, radio-difuznoj organiaciji, elektroprivrednoj organizaciji ili drugom pravnom licu.

Za radnje iz tačke 1. stav 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 900 do 1.800 novih dinara i odgovorno lice u organu društveno-političke zajednice ili drugom državnom organu ili mesnoj zajednici.

Član 138

Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 novih dinara kazniće se za prekršaj pravno lice kao imalac sistema veza ili sredstava veza ili investitor:

1) ako uspostavi ili koristi vezu suprotno interesima bezbednosti zemlje i osnovama socijalističkog samoupravnog uređenja ili javnom redu ili moralu (član 9);

2) ako ne obezbedi nepovredivost tajnosti poruke koja se prenosi njegovim sistemom veza ili ako ne vrši kontrolu obebeđenja nepovredivosti tajnosti poruke (član 10);

3) ako ne organizuje ili trajno ne vrši kontrolu funkcionisanja ili korišćenja svog sistema veza ili ne vrši preglede objekata i tehničkih sredstava veza koji su sastavni deo njegovog sistema veza ili ako blagovremeno ne preduzme potrebne mere za otklanjanje smetnji i nedostataka u svom sistemu veza (član 22. stav 1);

4) ako o nastalom prekidu na međunarodnim vezama ili na vezama između republika i autonomnih pokrajina ne obavesti savezni organ uprave nadležan za poslove saobraćaja i veza (član 22. stav 2);

5) ako ne organizuje ili povremeno ne vrši zajedničke vežbe radi provere funkcionisanja Sistema veza Jugoslavije ili njegovih delova i mogućnosti za njihovo korišćenje u celoj zemlji ili određenim delovima zemlje (član 30);

6) ako svoj sistem veza koji se obavezno povezuje ili pojedine delove tog sistema veza, u slučaju vanrednih okolnosti, ne koristi na propisani način (član 31);

7) ako prilikom izgradnje stambenog, poslovnog ili drugog građevinskog objekta ne preduzme neku od mera koje je utvrdila radio-difuzna organizacija na tom području da ne pogorša kvalitet prijema radio-difuznih emisija kod korisnika na tom području (član 48);

8) ako u zaštitnoj zoni gradi objekte ili postrojenja ili druge radio-stanice koji svojom lokacijom ili konstrukcijom ili funkcionisanjem mogu ometati prostiranje radio-talasa ili prouzrokovati smetnje u radio-vezama (član 108. stav 1);

9) ako svoj sistem veza poveže sa sistemom veza druge zemlje bez dozvole nadležnog saveznog organa uprave (član 116. stav 1);

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 900 do 9.000 novih dinara i odgovorno lice u pravnom licu imaocu sistema veza ili sredstava veza ili odgovorno lice investitora.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 900 do 9.000 novih dinara i odgovorno lice u organu društveno-političke zajednice, drugom državnom organu ili mesnoj zajednici.

Član 139

Novčanom kaznom od 12.000 do 120.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice:

1) ako prenos poruka ne vrši na način kojim se obezbeđuju pouzdano i brzo sporazumevanje upotrebom jedinstvenih izraza ili pojmova ili znakova ili skraćenica (član 11);

2) ako ne daje prvenstvo prenosu poruka koje se odnose na bezbednost zemlje i ljudskih života na moru, na kopnu, u vazduhu ili u prostoru van atmosfere, kao i na ugroženost imovine većeg obima (član 13);

3) ako o svom sistemu veza ne vodi i na propisani način ne dostavlja određene tehničke i druge podatke značajne za bezbednost zemlje i tehnološko jedinstvo sistema veza, odnosno sredstvima veza (član 20);

4) ako u slučaju prekida veze u nekom od obavezno povezanih sistema veza odmah ne preduzme potrebne mere da se u što kraćem roku veza ponovo uspostavi (član 23);

5) ako prenosi lažne ili pogrešne signale ili saopštenja, ili saopštenja bez identifikacije, ili signale ili saopštenja koja se ne odnose na njegovu delatnost, ili nepotrebne ili suvišne signale ili saopštenja, ili ako prima signale ili saopštenja koja nisu namenjena njemu ili koja nisu za opšti prijem, ili objavljuje sadržaj ili otkriva postojanje, ili publikuje ili na drugi način koristi, bez odobrenja navedene signale i saopštenja (član 91. st. 1. i 2);

6) ako ne prekine rad radio-stanice odmah kad primi znak opasnosti i ne odazove se pozivu i ne stavi svoju radio-stanicu na raspolaganje, odnosno ako u takvoj situaciji ne postupi na najcelishodniji način (član 92. stav 3).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 750 do 7.500 novih dinara i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Za radnje iz stava l ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 750 do 7.500 novih dinara i odgovorno lice u organu društveno-političke zajednice, drugom državnom organu ili mesnoj zajednici.

Za prekršaj iz tač. 2, 5. i 6. stav 1. ovog člana odgovornom licu može se, uz novčanu kaznu, izreći i zaštitna mera zabrane vršenja dužnosti odgovornog lica u trajanju od šest meseci.

Član 140

Novčanom kaznom od 9.000 do 90.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice:

1) ako u blizini objekata ili tehničkih sredstava veza ili spojnih puteva sistema veza izvodi radove ili podigne objekte koji bi mogli da oštete ili ometaju njihovo funkcionisanje (član 107. stav 1);

2) ako od imaoca sistema veza blagovremeno ne pribavi saglasnost da u blizini njegovih objekata ili tehničkih sredstava veza može izvesti određene radove ili podići novi objekat (član 107. stav 2);

3) ako elektroenergetska postrojenja za prenos ili raspodelu ili korišćenje električne energije u blizini sistema veza ili njegovog dela ne izvede ili ne koristi ili ne održava tako da njihov rad ne prouzrokuje smetnje u funkconisanju odnosnog sistema veza ili dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi koji izvode radove na sistemu veza ili koriste sistem veza (član 111);

4) ako električna ili druga postrojenja, uređaje ili aparate gradi ili ugrađuje tako da prouzrokuje elektromagnetske smetnje u radu nekog sistema veza ili u prijemu poruka ili radio ili televizijskih programa (član 112. stav 1);

5) ako u gradu ili naselju gradskog karatera ili van naselja postavi radio-stanicu iznad određene snage zračenja ili radio-stan icu koja može ometati druge veze ili prijem radio-emisija (član 113).

Za radnje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 600 do 6.000 novih dinara kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.

Za radnje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 600 do 6.000 novih dinara kazniće se i odgovorno lice u organu društveno-političke zajednice, drugom državnom organu ili mesnoj zajednici.

Član 141

Novčanom kaznom od 7.500 do 75.000 novih dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice:

1) ako ometa sistem veza ili sredstvo veze drugih imalaca sistema veza (član 8);

2) ako koristi radio-stanicu bez propisane dozvole (član 68);

3) ako dozvolu za radio-stanicu ne vrati, u roku od 30 dana od dana nastupanja neke od okolnosti iz člana 76. stav 1. ovog zakona, organu uprave, odnosno organizaciji koja ju je izdala (član 76. stav 2);

4) ako koristi radio-stanicu ili radio-sistem koji ne ispunjavaju propisane uslove (član 81);

5) ako na zahtev organa, odnosno organizacije koja je izdala dozvolu za radio-stanicu ne prilagodi rad radio-stanice nastalim promenama (član 83);

6) ako se prilikom rada radio-stanice ne pridržava propisanih uslova ili ako ne obezbedi da se radom njegove radio-stanice ne stavaraju smetnje u radu drugih radio-stanica ili ako ne preduzima mere za blagovremeno otklanjanje nepravilnosti u radu svoje radio-stanice (član 85. stav 1);

7) ako se radio-stanica pri emitovanju ne identifikuje (član 90. stav 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 300 do 3.000 novih dinara kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.Za radnje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 300 do 3.000 dinara kazniće se i ogovorno lice u organu društveno-pol itičke zajednice, drugom državnom organu ili mesnoj zajednici.

Član 142

Novčanom kaznom od 450 do 4.500 novih dinara kazniće se za prekršaj pojedinac imalac sredstava veza ili korisnik veza:

1) ako ometa sistem veza ili sredstvo veze drugih imalaca sistema veza (član 8);

2) ako uspostavi i koristi vezu suprotno interesima bezbednosti zemlje, osnovama socijalističkog samourpavnog uređenja, kao i javnom redu i moralu (član 9);

3) ako koristi radio-stanicu bez propisane dozvole (član 68);

4) ako dozvolu za radio-stanicu ne vrati, u roku od 30 dana od dana nastupanja neke od okolnosti iz člana 76. stav 1. ovog zakona, organu uprave, odnosno organizaciji koja ju je izdala (član 76. stav 2);

5) ako koristi radio-stanicu koja ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona (član 81. stav 1);

6) ako, na zahtev organa, odnosno organizacije koje je izdala dozvolu za radio-stanicu, rad radio-stanice ne prilagodi nastalim promenama (član 83);

7) ako se prilikom rada radio-stanice ne pridržava propisanih uslova ili ako ne obezbedi da se radom njegove radio-stanice ne stvaraju smetnje u radu drugih radio-stanica ili ako ne preduzima mere za blagovremeno otklanjanje nepravilnosti u radu svoje radio-stanice (član 85. stav 1);

8) ako se radio-stanica ne identifikuje pri emitovanju (član 90. stav 1);

9) ako u blizini objekata ili tehničkih sredstava veza ili spojnih puteva sistema veza izvodi radove ili podigne objekte koji bi mogli da oštete ili ometaju njihovo funkcionisanje (član 107. stav 1);

10) ako od imaoca sistema veza ne pribavi blagovremeno saglasnost da u blizini njegovih objekata ili tehničkih sredstava veza može izvesti određene radove ili podići novi objekat (član 107. stav 2);

11) ako ispod nadzemnih ili iznad podzemnih žičanih vodova ili na pravcima usmerenih radio-talasa ili u njihovoj neposrednoj blizini sadi sadnice koje mogu oštetiti ili ometati rad tih vodova (član 109. stav 1);

12) ako njegovo električno ili drugo postrojenje ili uređaj ili aparat prouzrokuje elektromagnetske smetnje u radu nekog sistema veza ili u prijemu poruka ili radio ili televizijskih programa (član 112. stav 1).

Za radnje iz tač. 3. do 9. stav 1. ovog člana, pored novčane kazne, ili samostalno, može se izreći i zaštitna mera oduzimanja radio-stanice.

Član 143

Novčanom kaznom od 270 do 2.700 novih dinara kazniće se za prekršaj vođa vazduhoplova ili zapovednik pomorskog broda ili plovila unutrašnje plovidbe ili drugo odgovorno lice na vazduhopolovu ili pomorskom brodu ili plovilu unutrašnje plovidbe ako, protivno odredbama čl. 87. i 88. ovog zakona, koristi radio-stanicu za vreme dok se vazduhoplov nalazi na vazduhoplovnom pristaništu ili za vreme dok se brod ili plovilo nalazi u luci, odnosno pristaništu.

VIII OVLAŠĆUJUĆE ODREDBE

Član 144

Ovlašćuje se Savezno izvršno veće da donese propise o: osnovnoj tehničkoj i tehnološkoj koncepciji Sistema veza Jugoslavije (član 6); postupku za usklađivanje planova razvoja (član 7); načinu prikupljanja, obradi, razmeni i korišćenju informacija i podataka o sistemima veza (član 19); načinu korišćenja obavezno povezanih sistema veza u slučaju vanrednih okolnosti (član 31); organizaciji i načinu vršenja kontrole radio-emisija (član 93); naknadama za korišćenje podataka iz oblasti radio-veza (član 99); na knadama za ispitivanje i merenje u oblasti radio-veza (član 101).

Član 145

Ovlašćuje se funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza da donese propise o: upotrebi jedinstvenih izraza, pojmova, znakova i skraćenica za prenos poruka u sistemu veza (član 11); tehničkim uslovima za tehnološko jedinstvo sistema veza (član 14); uslovima gradnje zgrada, prostorija i drugih objekata za smeštaj postrojenja, uređaja, aparata i druge opreme koja se ugrađuje u sistem veza (član 17); načinu povezivanja sistema veza u odgovarajućim telekomunikacionim centrima sa sistemom veza JPTT (član 27); održavanju sistema veza Jugoslavije (član 28); planu namene radio-frekvencijskih opsega (član 61); stručnoj spremi i drugim uslovima koje moraju ispunjavati savezni inspektori (član 121. stav 1) obrascu legitimacije saveznog inspektora i kontrolora radio-emisija (član 121. st. 2. i 3)

Član 146

Ovlašćuje se funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza da, u sporazumu sa saveznim sekretarom na narodnu odbranu, funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove, funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za inostrane poslove i funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove informacija, donese propis o povezivanju sistema veza sa odgovarajućim siste mima veza drugih zemalja i korišćenju međunarodnih veza (član 116).

Član 147

Ovlašćuje se funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza da, u sporazumu sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu i funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove, donese propise o tehničkim karateristikama i eksploatacionim uslovima za radio-stanice stranih pravnih lica (član 56); amaterske radio-stanice (član 57. tačka 3) i radio-stanice za telefoniju koje su predviđene da rade u radio-frekvencijskim opsezima namenjenim za građane (član 57. tačka 4).

Član 148

Ovlašćuje se savezni sekretar za narodnu odbranu da, u sporazumu sa funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza i funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove, donese propise o tehničkim i drugim podacima i načinu vođenja i dostavljanja podataka o sistemu veza, odnosno sredstvima veza (član 20).

Član 149

Ovlašćuje se funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove radio-veza da donese propise o: pretplatničkim radio-stanicama za različite oblike veza u sistemu veza JPTT (član 57. tačka 1); tehničkim karateristikama i eksploatacionim uslovima za radio-stanice na sopstvenim vazduhoplovima i na sopstvenim brodovima i drugim plovilima (član 57. tačka 2); radio-stanicama za telekomandovanje igračkama i napravama (član 57. tačka 5); planovima raspodele radio-frekvencija (član 62); obrascu dozvole za radio-stanice (član 68); podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za pribavljanje dozvole za radio-stanicu (član 72); uslovima pod kojima se mogu koristiti pojedine vrste radio-stanica u različitim radio-službama, odnosno različitim radio-frekvencijskim opsezima (član 85); identifikaciji radio-stanica (član 90); veličini zaštitne zone u blizini određenih radio-stanica (član 108); slobodnim pravcima za ulaz i izlaz radio-relejnih veza (radio-koridori) u gradovima i naseljima gradskog karaktera (član 113).

Član 150

Ovlašćuje se funkcioner koji rukovodi saveznom organizacijom nadležnom za poslove standardizacije da, u sporazumu sa funkcionerom koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza, donese propise o karakteristikama zajedničkih antenskih sistema i zajedničkih kablovskih distribucionih sistema i uslovima za njihovo instaliranje, korišćenje i održavanje (čl. 45. i 46), kao i o uslovima i načinu zaštite sistema veza od smetnji koje prouzrokuju elektromagnetska postrojenja, uređaji i aparati (čl. 111. i 112).

Član 151

Funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za poslove saobraćaja i veza i funkcioner koji rukovodi saveznim organom uprave nadležnim za radio-veze mogu propisivati prekršaje za povrede propisa iz čl. 145, 146, 147. i 149. ovog zakona.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 152

Do donošenja planova raspodele, a najdocnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, dozvole za radio-stanice mogu se izdavati na osnovu do tada dodeljenih radio-frekvencija.

Član 153

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnovama sistema veza ("Službeni list SFRJ", br. 24/74, 29/77 i 52/83).

Propisi koji su doneseni na osnovu tog zakona uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 154

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 1989. godine.

 

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.