Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
ZAKON O RESTRUKTURIRANJU DUGA PO NFA I TDFA IZDAVANJEM OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE

ZAKON

O RESTRUKTURIRANJU DUGA PO NFA I TDFA IZDAVANJEM OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način restrukturiranja duga Republike Srbije po osnovu neizmirenih refinansiranih obaveza po Novom finansijskom sporazumu od 20. septembra 1988. godine (u daljem tekstu: NFA) i depozita po Sporazumu o trgovinskoj i depozitnoj olakšici od 20. septembra 1988. godine (u daljem tekstu: TDFA) izdavanjem dugoročnih obveznica, na osnovu Zakona o ratifikaciji Memoranduma o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta ("Službeni glasnik RS", broj 84/04 - u daljem tekstu: Zakon o ratifikaciji).

Odredbe ovog zakona obuhvataju i obaveze prema poveriocima Londonskog kluba, utvrđene Zakonom o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba ("Službeni list SRJ", br. 36/02 i 7/03).

Član 2

Glavnica duga Republike Srbije u smislu člana 1. ovog zakona iznosi do 1.080.000.000,00 USD, što predstavlja umanjeni iznos za oko 62% ukupnih neizmirenih obaveza prema Londonskom klubu poverilaca.

Iznos duga iz stava 1. ovog člana biće restrukturiran na 20 godina, sa periodom počeka od pet godina, izdavanjem dugoročnih obveznica Republike Srbije (u daljem tekstu: obveznice), na inostranom finansijskom tržištu.

Član 3

Republika Srbija će izdati obveznice u nominalnoj vrednosti do iznosa od 1.080.000.000,00 USD, sa dospećem od 1. maja 2010. godine do 1. novembra 2024. godine.

Ukupni iznos glavnice duga po izdatim obveznicama biće isplaćen u 30 jednakih polugodišnjih rata, u skladu sa sledećom dinamikom:

datum servisiranja obaveza po osnovu glavnice

procenat

1. maj 2010. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2010. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2011. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2011. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2012. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2012. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2013. godine ................................................................

3.33333 %

1. novembar 2013. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2014. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2014. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2015. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2015. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2016. godine ................................................................

3.33333 %

1. novembar 2016. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2017. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2017. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2018. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2018. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2019. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2019. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2020. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2020. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2021. godine ................................................................

3.33333 %

1. novembar 2021. godine......................................................

3.33333 %

1. maj 2022. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2022. godine .....................................................

3.33333 %

1. maj 2023. godine ...............................................................

3.33333 %

1. novembar 2023. godine ....................................................

3.33333 %

1. maj 2024. godine ................................................................

3.33333 %

1. novembar 2024. godine ....................................................

preostali iznos

Obveznice se izdaju u valuti USD, sa pojedinačnom nominalnom vrednošću od minimum 50.000 USD.

Član 4

Kamata na obveznice obračunava se počev od 1. oktobra 2004. godine, sa kamatnom stopom:

- 3,75% godišnje od 1. oktobra 2004. godine do 1. novembra 2009. godine;

- 6,75% godišnje od 1. novembra 2009. godine do konačnog dospeća obveznica.

Kamata iz stava 1. ovog člana plaća se polugodišnje, s tim da prvo plaćanje kamate dospeva na dan 1. maja 2005. godine.

Član 5

Sve isplate realizovane od strane Republike Srbije po osnovu glavnice i kamate na obveznice, oslobođene su poreza i drugih dažbina u Republici Srbiji.

Član 6

Obveznice će biti izdate u nematerijalnom obliku, a listing i kotacija će biti izvršeni na Luksemburškoj berzi preko fiskalnog agenta i njegovih afilijacija, u ime i za račun Republike Srbije.

Kliring i saldiranje obveznica obavljaće se, u zavisnosti od domicila poverilaca, preko finansijskih institucija - klirinških kuća DTC, Euroclear i Clearstream.

Potvrde o vlasništvu nad obveznicama biće izdate podobnim držaocima koji su prihvatili ponudu za zamenu duga iz člana 1. ovog zakona za obveznice Republike Srbije, saglasno Zakonu o ratifikaciji.

Član 7

Republika Srbija može da izvrši isplatu obveznica po nominalnoj vrednosti uvećanoj za obračunatu kamatu i pre roka dospeća, pod uslovom da do momenta isplate nije u docnji po bilo kojoj od izdatih obveznica.

Republika Srbija može da otkupi obveznice na tržištu ili na drugi način i poništi ili ponovo proda otkupljene obveznice.

Član 8

Za potrebe restrukturiranja duga Republika Srbija može, bez saglasnosti kreditora, izdati nove obveznice koje će sa obveznicama izdatim u smislu čl. 2. i 3. ovog zakona činiti jednu seriju i imati isti tretman kao već izdate obveznice.

Član 9

Sva pravna pitanja u vezi sa obveznicama rešavaće se u skladu sa engleskim zakonodavstvom.

Član 10

Sredstva za izvršavanje obaveza Republike Srbije, u smislu ovog zakona, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.