Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 133

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/bazapropisa.net/public_html/sr/plugins/system/jhackguard/jhackguard.php on line 139
ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

ZAKON

O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon i 62/2013 - dr. zakon)

 

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet uređivanja i primena zakona

Član 1

Prestao da važi

2. Zakonska, profesionalna i interna regulativa

Član 2

Malo pravno lice i preduzetnik može, a veliko pravno lice, srednje pravno lice, pravno lice koje u skladu sa zakonom sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje, pravno lice koje javnom ponudom izdaje hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, obavezno primenjuju MRS, odnosno MSFI.

Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar finansija), propisuje način priznavanja, merenja i procenjivanja imovine i obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika, koji ne primenjuju MRS, odnosno MSFI, u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom.

Čl. 3 - 14

Prestali da važe

2. Kontni okvir

Član 15

Pravna lica i preduzetnici poslovne promene knjiže na računima propisanim kontnim okvirom.

Kontni okvir i sadržinu računa u kontnom okviru, na način koji obezbeđuje punu primenu MRS/MSFI, propisuje:

1) ministar finansija - za privredna društva, zadruge, preduzetnike, kao i za druga pravna lica;

2) guverner Narodne banke Srbije - za Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;

3) Komisija za hartije od vrednosti - za investicione fondove i društva za upravljanje investicionim fondovima, kao i za berze i brokersko-dilerska društva.

Čl. 16 - 25

Prestali da važe

Član 26

Ministar finansija propisuje sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za potrebe jedinstvenog informisanja i statističke obrade za privredna društva, zadruge, preduzetnike i druga pravna lica.

Guverner Narodne banke Srbije propisuje sadržaj i formu obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Komisija za hartije od vrednosti propisuje sadržaj i formu obrazaca finansijskih izveštaja za investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima i berze i brokersko-dilerska društva.

Čl. 27 - 29

Prestali da važe

IX DOSTAVLJANJE, REGISTRACIJA, OBRADA I OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

Član 30

Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, najkasnije do kraja februara naredne godine, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

Pravna lica iz člana 24. stav 2. ovog zakona, redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostavljaju Agenciji u roku od 60 dana od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji najkasnije do 30. aprila naredne godine.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje u skladu sa članom 24. ovog zakona dužni su da ih dostave Agenciji u roku od 60 dana od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

Član 31

Obveznici revizije iz člana 37. ovog zakona dužni su da uz redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje iz člana 30. st. 1. i 3. ovog zakona, dostave Agenciji najkasnije do 30. septembra:

1) odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja;

2) izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim standardima revizije;

3) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

4) korigovane redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno korigovane konsolidovane finansijske izveštaje, usvojene od strane nadležnog organa, ako sadrže korekcije u odnosu na dostavljene finansijske izveštaje iz člana 30. st. 1. i 3. ovog zakona;

5) godišnji izveštaj o poslovanju, za pravna lica za koja je to posebnim propisima uređeno.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravna lica iz člana 24. stav 2. ovog zakona uz redovne godišnje finansijske izveštaje, dostavljaju dokumentaciju iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od 90 dana od dana dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja iz člana 30. stav 2. ovog zakona.

Čl. 32 - 36

Prestali da važe

X REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

1. Revizija finansijskih izveštaja

Član 37

Revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja obavezna je za velika i srednja pravna lica, kao i za mala pravna lica koja javnom ponudom izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja obavezna je za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa članom 27. ovog zakona.

Novoosnovana pravna lica nisu obveznici revizije u godini u kojoj su osnovana, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

Mala pravna lica i preduzetnici mogu da odluče da vrše reviziju finansijskih izveštaja, u skladu sa ovim zakonom.

Emitenti hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata koji emitovanje vrše putem javne ponude dužni su da pribave izveštaj o izvršenoj reviziji za godinu koja prethodi godini u kojoj vrše izdavanje hartija od vrednosti, odnosno drugih finansijskih instrumenata.

Posebne ugovorene revizije finansijskih izveštaja pravnih lica i preduzetnika ne smatraju se revizijom godišnjih finansijskih izveštaja u smislu ovog zakona.

2. Obavljanje revizije

Član 38

Revizija se obavlja na osnovu ugovora, koji je obveznik za reviziju dužan da zaključi sa preduzećem za reviziju, najkasnije, do kraja kalendarske, odnosno poslovne godine, a izuzetno novi ugovor se može zaključiti i posle isteka ovog roka ukoliko je ranije zaključeni ugovor raskinut u smislu stava 19. ovog člana, kao i člana 46. stav 2. ovog zakona.

3. Davanje i oduzimanje licenci za obavljanje revizije

Član 39

Prestao da važi

4. Preduzeća za reviziju

Član 40

Preduzeće za reviziju obavezno je da se osigura od rizika od odgovornosti za štetu koju može prouzrokovati pogrešno izraženo revizorsko mišljenje licenciranog ovlašćenog revizora, kao i zbog neprimenjivanja Međunarodnih standarda revizije i Kodeksa etike za profesionalne računovođe.

Čl. 41 - 44

Prestali da važe

Član 45

Reviziju ne može da obavlja:

1) preduzeće za reviziju koje je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija;

2) preduzeće za reviziju - kod pravnog lica koje je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač tog preduzeća za reviziju;

3) ovlašćeni revizor koji nema licencu za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja;

4) licencirani ovlašćeni revizor koji je akcionar, ulagač sredstava ili osnivač pravnog lica kod koga se obavlja revizija;

5) licencirani ovlašćeni revizor koji je srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, supružnik ili srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao, usvojilac, odnosno usvojenik osnivača ili direktora pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija i staralac, odnosno hranilac osnivača pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija;

6) preduzeće za reviziju i licencirani ovlašćeni revizor ako ima posredno vlasništvo kod pravnog lica kod koga se obavlja revizija.

Čl. 46 - 77

Prestali da važe

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o računovodstvu i reviziji

("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)

Član 42

Pravna lica koja su osnovana u 2009. godini nisu obveznici revizije u 2009. godini, kao i mala pravna lica koja javnom ponudom ne izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

Član 43

Odredbe člana 5. st. 2. i 3, čl. 18. do 24. i člana 44. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

Član 44

Odredbe člana 44. Zakona o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS", br. 55/04 i 61/05) i člana 54. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Službeni glasnik RS", br. 43/04 i 62/06), prestaju da važe 1. januara 2010. godine.

Odredbe člana 77. stav 2. tač. 13) i 14) Zakona o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS", br. 55/04 i 61/05) prestaju da važe danom početka primene akta Vlade iz člana 24. ovog zakona.

Član 45

Danom stupanja na snagu ovog zakona, Agencija preuzima predmete, dokumentaciju, arhivu, baze podataka, sredstva za rad, potreban broj zaposlenih, kao i deo informacionog sistema i neophodnu informatičko tehnološku opremu, koje je Narodna banka Srbije koristila za obavljanje poslova prijema i obrade finansijskih izveštaja i vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

Preuzimanje predmeta, dokumentacije, arhive, baza podataka, sredstava za rad, potrebnog broja zaposlenih, kao i dela informacionog sistema i neophodne informatičko tehnološke opreme Narodne banke Srbije, iz stava 1. ovog člana, izvršiće se na osnovu sporazuma između Narodne banke Srbije i Agencije.

Član 46

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

© 2005 - 2020 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.